О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 412

ГР. София, 01.11.2019 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, трето гр. отделение, в закрито заседание на 28.10.19 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №3098/19 г., намира следното:

Производството е по чл.307, ал.1 ГПК.

ВКС се произнася по допустимостта на подадената от И. Т. молба за отмяна на вл. в сила на 18.07.09 г., след потвърждаване от въззивния съд, решение по гр.д. №857/08 г. на РС Пловдив, на осн. чл.303, ал.1,т.4,5, и 6 ГПК.

Ответниците по молбата А. А. и М. М. я оспорват като недопустима и неоснователна. Във връзка с възражението за недопустимост на молбата поради просрочието й са представили писмени доказателства – съдебни решения, прокурорско постановление, писмо от МВР с приложени обяснения на молителя и др.На молителя Т. е дадена възможност да се запознае с тези доказателства и той в свое становище е посочил, че наистина е дал приложените към писмото на МВР обяснения във връзка с притежаваните от него и съпругата му леки автомобили, но не е бил уведомен, че са запорирани по воденото от ответниците по молбата изп. дело нито от ЧСИ, нито при даване на обясненията пред органите на МВР.

ВКС намира, че с оглед пълното изясняване на спора за допустимостта на молбата следва да се изиска удостоверение от ЧСИ Ц. Н. с район на действие Окръжен съд Плевен по изп.д. №777/09 г. с длъжник И.Д.Т. / изп. дело е цитирано в мотивите на представеното от ответниците по молбата р. по гр.д. №858/10 г. Адм.С Плевен/ относно страните и предмета на делото, както и получил ли е длъжникът покана за доброволно изпълнение и призовки за предприетите по делото изпълнителни действия, на какъв адрес, кога и чрез кого.

Поради изложеното ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА с писмо до ЧСИ Ц. Н. с район на действие Окръжен съд Плевен по изп.д. №777/09 г. с длъжник И.Д.Т., удостоверение за страните и предмета на делото, както и получил ли е длъжникът покана за доброволно изпълнение, съобщения и призовки за предприетите по делото изпълнителни действия, на какъв адрес, кога и чрез кого.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!