ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 464

гр. София, 01.11.2019 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в закрито заседание в състав:

Председател: Т. В

Членове: Р. Б

В. Х

разгледа докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 2548 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282 ГПК. Образувано е по искане на адв. В. Я., особен представител на ответника „Юроп пропъртийз“ ООД, за спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение на Софийски апелативен съд.

Съдът, въз основа на доказателствата по делото, прие следното.

Исковото производство е образувано по предявени от Р.Д.Х. срещу „Юроп пропъртийз“ ООД искове по чл. 74, ал. 1 ТЗ.

С първоинстанционното решение Софийски градски съд е отменил оспорените решения на Общото събрание на ответното дружество.

С въззивното си решение Софийски апелативен съд е потвърдил решението на първоинстанционния съд.

Срещу въззивното решение касационна жалба е подадена от адв. Я. от името на ответното дружество, с включено в нея искане за спиране на изпълнението на обжалваното решение.

Искането за спиране е неоснователно.

На първо място, по реда на чл. 282 ГПК може да бъде спряно изпълнението на въззивно решение, с което е уважен осъдителен иск. Не може да бъде спирано изпълнението на решение по конститутивен иск, каквито са разглежданите в настоящото исково производство, тъй като този вид решения не се ползват с изпълнителна сила и не подлежат на принудително изпълнение.

На второ място, искането е неоснователно и поради това, че не е налице основната предвидена в чл. 282, ал. 2, изр. 2 ГПК предпоставка за спиране, а именно надлежно обезпечение, каквото в настоящия случай не е представено (към искането за спиране не са изложени твърдения в тази насока, нито са представени доказателства). Следва също да се отбележи, че с оглед вида на исковете не е налице и основание за определяне на размер на обезпечението по реда на чл. 282, ал. 3 ГПК.

С тези мотиви съдътОПРЕДЕЛИ:Оставя без уважение искането на „Юроп пропъртийз“ ООД, представлявано от адв. В. Я., съдържащо се в касационна жалба вх. № 19484/29.10.2019 г. по регистъра на Софийски апелативен съд, за спиране на основание чл. 282 ГПК на изпълнението на решение № 2163/11.09.2019 г. по т. д. № 652/2019 г. на Софийски апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове: