О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 469

гр. София, 01.11.2019 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. С

ЧЛЕНОВЕ: 1. М. Ф

2. В. П

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 4103 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на „Голдмън” ООД и М. Момчилова Д. против определение № 2411/17.07.2019 г., постановено по гр.д.№ 3469/2019 г. от 15-ти състав на САС.

Частната касационна жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

С обжалваното определение, състав на въззивен съд е потвърдил определение, с което е върната частна касационна жалба, поради неизпълнение в срок на дадени указания по отстраняване на нередовности по същата – внасяне на държавна такса и представяне на изложение на касационни основания относно допустимостта на касационното обжалване.

Състав на САС е приел, че дадените указания за законосъобразни и поради неизпълнението им, правилно съдът е върнал подадената частна касационна жалба.

В изложението на касационните основания относно допустимостта на касационното обжалване не се сочи правен въпрос, който да е разрешен от въззивния съд при наличието на коя да е от предпоставките на чл.280 ГПК, водещи до допустимост на обжалването. На това основание следва да не се допусне касационното обжалване.

Предвид изложеното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 2411/17.07.2019 г., постановено по гр.д.№ 3469/2019 г. от 15-ти състав на САС.

Определението е окончателно.

Председател: Членове: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!