№ 463

София 01.11.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение в закрито заседание на тридесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова ч.гр.д.№ 4053 по описа за 2019г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 изр.1 ГПК

Образувано е въз основа на подадената от Х.Р.Х. от [населено място] частна жалба против определение № 350 от 27.09.2019г. по гр.д. № 3186/2019г. на Върховен касационен съд, с което е оставена без разглеждане подадена от него, на основание чл.303 ал.1 т.2 изр.2 ГПК, молба с вх.№ 14390 от 1.04.2019г., допълнена с молба с вх.№ 27209 от 24.06.2019г. за отмяна на влязло в сила решение № 947 от 11.05.2019г. Счита обжалвания акт за неправилен и желае да бъде отменен.

Срещу подадената частна жалба не е постъпил отговор.

Настоящият състав на Върховен касационен съд, с оглед постъпилата частна жалба, като взе пред вид доказателствата по делото и съобразно закона намира същата за допустима / подадена е в законоустановения срок и от лице което има правен интерес от обжалване/, но неоснователна. Съображенията :

Със сега обжалваното определение № 350 от 27.09.2019г., състав на ВКС е оставил без разглеждане гореописаната молба за отмяна поради липса на изложени в нея надлежни твърдения, които обективно да са годни да осъществят посоченото основание. Съгласно чл.303,ал.1,т.2, пр.2 ГПК молба за отмяна може да бъде подадена когато „по надлежния съдебен ред е установена неистинност” на заключение на вещо лице. В конкретния случай, молителят изрично заявява, че „неистинността” на заключението, което е прието в приключилото производството с решението, чиято отмяна се иска, е изчислило „разликата между пенсията за трудова злополука и брутното трудово възнаграждение” по грешен начин. Развитите в настоящата частна жалба доводи са, че вещото лице не е обърнало внимание за кой период е претенцията, че обезщетението му не е надлежно изчислено и че желанието му е да се назначи ново вещо лице.

Имайки пред вид изложеното, настоящият съдебен състав намира постановеният съдебен акт за правилен и счита, че следва да бъде потвърден. Производството за отмяна е специално, извънинстанционно производство, което може да се развива само при наличие на някое от изчерпателно посочените в закона основания. Затова подалият молба за отмяна има задължение да посочи точно и мотивирано изложение на твърдяното от него основание за отмяна, съгласно чл.306, ал.1 ГПК, което е изискване за нейната редовност. Съгласно т.10 от ТР № 7 от 31.07.2017г. по т.д.№ 7/2014г.на ОСГТК на ВКС - редовността на молбата за отмяна е положителна процесуална предпоставка за нейната допустимост, условие е за надлежното упражняване на правото на отмяна и за нея Върховният касационен съд следи служебно. В случая, в изпълнение на задълженията си за проверка допустимостта на подадената молба за отмяна, съставът на ВКС правилно е констатирал, че от изложените от молителя доводи е безспорно, че по надлежния съдебен ред /т.е. с влязла в сила осъдителна присъда или влязло в сила решение по чл.124 ал.5 ГПК/ не е установена неистинност” на оспорваното от молителя заключение на вещо лице. Претендираното от молителя основание за отмяна по чл.303,ал.1,т.2, пр.2 ГПК не може да бъде обосновано от наведените от него доводи за неправилност на изчисленията от страна на вещото лице и несъобразяване с претендирания период, а още по-малко е допустимо назначаване на нова експертиза в настоящето производство. Липсата на надлежно мотивирано основание за отмяна е достатъчно да обоснове недопустимост на производството и е основание за оставяне без разглеждане на подадената молба по чл.303 ГПК.

Мотивиран от гореизложеното, като намира жалбата за неоснователна, Върховен касационен съд, състав на Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 350 от 27.09.2019г. по гр.д. № 3186/2019г. на Върховен касационен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Ключови думи