О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 658

гр. София, 01.11.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 30 октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №2271 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК,

Образувано е по частна касационна жалба от страна на синдика на „И. С”ЕООД-в несъстоятелност срещу определение № 1362/18.04.2019 г. на САС по ч.гр.д. № 1041/19, с което е потвърдено разпореждане № 13184/17.10.2018 г. по т.д. № 2491/17 на СГС за връщане на ИМ на синдика по иск за обявяване за недействителен на основание чл. 647 ал.1,т.3 ТЗ, съотв чл.135, на договор за продажба сключен между „И. С” ЕООД и „Макском”ЕООД, поради предявяване на иска след изтичане на преклузивния срок по чл. 649 ал.1 ТЗ. Навежда се оплакване за неправилност на обжалваното определение, и се претендира допускане до касация на основание чл.280 ал.1,т.1 и т.3 ГПК.

Ответникът по настоящата частна касационна жалба „МАКСКОМ”ЕООД в писмен изразява становище за липса на основание за допускане до касация, съотв. за неоснователност. Претендира разноски.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени ЧКЖ като допустима и подадена в срок, приема следното:

За да постанови обжалваното определение, с което е потвърдено разпореждане № 13184/17.10.2018 г. по т.д. № 2491/17 на СГС за връщане на ИМ на синдика по иск за обявяване за недействителен на основание чл. 647 ал.1,т.3 ТЗ, съотв.- чл.135 ЗЗД, на договор за продажба сключен между „И. С” ЕООД и „Макском”ЕООД, поради предявяване на иска след изтичане на преклузивния срок по чл. 649 ал.1 ТЗ, съдът се е позовал на следните данни по делото:

С решение на САС от 30.01.2015 г. по възз. т. дело № 4191/2012 г. е открито производство по несъстоятелност на „И. С”ЕООД с начална дата 31.12.2012 г. на основание свръхзадълженост. С решение от 30.04.2015 г. по т.д. № 1442/10 на СГС е постановено решение по чл.632 ТЗ за обявяване в несъстоятелност и спиране на производството, С решение от 29.02.2016 г., постановено от САС по т.д. 4091/15 горното решение е отменено в частта на постановеното спиране и е върнато на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия. При това положение, съставът на САС е счел, че преклузивният срок по чл.649 ал.1 ТЗ за предявяване на отменителните искове тече от датата на обявяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност-30.01.2015 г. и следователно към датата на изпращане на ИМ по пощата-04.02.2016 г. е бил вече изтекъл. Обсъдени са и са счетени за неоснователни доводите на ищеца, че с оглед последващото спиране на производството на основание чл.632 ал.5 ТЗ във връзка с ал.1, същият преклузивен срок е спрял да тече, като е счетено, че това би било от значение за този срок само в случая на първоначално спиране в хипотезата на чл.632 ТЗ, но не и в този по чл.632 ал.5 ТЗ.

С разпореждане на Председателя на ВКС е образувано тълк.дело №2/2018 г. на ОСТК и по въпроса, какви са последиците от спиране на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл.632 ал.5 ТЗ относно срока по чл.649 ал.1 ТЗ за предявяване на исковете по чл.135 ЗЗД и чл.647 ТЗ, който въпрос е и изрично релевиран от жалбоподателя в изложението за допускане на касационно обжалване.

С оглед изложеното настоящото производство следва да бъде спряно на основание чл.292 ГПК, поради което Върховен касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по настоящото дело до постановяване на решение по тълк.дело №2/2018 на ОСТК на ВКС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.