О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 467

София, 13.12.2019 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети декември, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Томов ч.гр.д.№ 4690 от 2019г. приема следното:

Производството е образувано по частна жалба на М.Д.Д. срещу разпореждане от 23.10.2019г, постановено по ч. гр. дело № 4086/2019г. на Софийски апелативен съд. С. Н, си е правила отвод по множество други дела, образувани пред СГС и САС, по които страна е настоящият касатор М. Д., по подробни съображения изложени по тях, свързани с личните й и служебни отношения с бившата съпруга на М. Д. – Й. Д., които биха могли да възбудят съмнения в нейната безпристрастност. При това положение са налице основанията на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК за отвеждането на съдия Николаева и от настоящото частно касационно производство.

Поради гореизложеното настоящият състав на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд на РБ

О П Р Е Д Е Л И :

ОТВЕЖДА съдия Г. Н от разглеждането и решаването на ч. гр.д.№ 4690 от 2019г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение.

Делото да се докладва за определяне на нов член на състава на съда за произнасяне по частната жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи