№ 266

гр. София, 13.12. 2019 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и деветнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Христова т.д.№1365 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от С.А.И. срещу решение №534/04.02.2019г. по в.гр.д.№781/18г. на Окръжен съд- Благоевград, с което потвърдено решение №213/17.08.2018г. по гр.д.№126/2017г. на РС- Петрич в частта, с която е отхвърлен предявеният иск с правно основание чл.60 вр. чл.9, ал.1, т.4 ЗК.

Настоящият съдебен състав констатира, че делото е изпратено на ВКС без да са изпълнени изцяло указанията, дадени с разпореждане №86 от 08.05.2019г. на председателя на І-во отделение на ТК на ВКС. На касатора не е указано, че следва да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПС, приподписано от адв.Д. К. в качеството му на процесуален представител /със съобщението, връчено на 20.05.2019г., е указано единствено да се представи надлежно доказателство за внесена държавна такса/.

С оглед изложеното, съдът счита, че делото следва да се върне на Окръжен съд- Благоевград за надлежно администриране на касационната жалба чрез изпълнение на указанията, дадени с разпореждане №86 от 08.05.2019г. на председателя на І-во отделение на ТК на ВКС.

Предвид изложеното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на първо отделение

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА делото на на Окръжен съд- Благоевград за администриране на подадената от С.А.И. касационна жалба съгласно указанията.

СЛЕД изпълнение на указанията ДЕЛОТО ДА СЕ ВЪРНЕ на настоящия съдебен състав за насрочване и разглеждане на касационната жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!