О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 13

гр. София, 14.01.2020 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 06 януари, през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №2943 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, изр. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на С.Г.С. в лично качество и като пълномощник на С.И.С. срещу разпореждане №324/08.11.2019 г. по т.д. №825/2018 на ВКС на Второ т.о. на ТК, с което са върнати като недопустими частните жалби на същите жалбоподатели срещу определение № 573 от 16.10.2019 по същото дело на същия състав на ВКС, с което по реда на чл.288 ГПК не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на ПАС.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:

Частната жалба срещу обжалваното разпореждане на ВКС,Второ т.о. е неоснователна. Правилно съставът на Второ т.о. на ВКС, който е постановил обжалвания акт, е преценил, че определението на ВКС, с което последният се е произнесъл по реда на чл.288 ГПК като не е допуснал касационно обжалване на въззивно решение, не подлежи на обжалване, тъй като не попада в нито една от хипотезите на чл.274 ал.1, ГПК, уредени в разпоредбите на т.1 и т.2 ГПК- нито е преграждащо развитието на процеса, нито за него е предвидено изрично частно обжалване. С оглед изложеното, обжалваното пред настоящия състав на ВКС разпореждане следва да се потвърди.

С оглед липсата на надлежно сезиране на съда за започване на предвидено в ГПК съдебно производство в мотивите на обжалваното разпореждане са изложение и съображения за липса на основание и компетентност на ВКС за произнасяне по молбите за предоставяне на правна помощ и преюдициално запитване, които съображения се споделят напълно и от настоящия съдебен състав.

Неоснователни са и оплакванията за нищожност на обжалваното разпореждане, поради липса на законовите реквизити на съдебните актове, съгласно чл.254 ГПК, доколкото от съдържанието му се вижда, че същите са налице. Не е налице и недопустимост на акта, поради липса на тричленен съдебен състав, доколкото разпорежданията, с които ЧЖ се администрира се постановяват в едноличен състав на съда.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, състав на Второ отделение като прецени правилността на обжалваното определение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №324/08.11.2019 г. по т.д. №825/2018 на ВКС на Второ т.о. на ТК

ОСЪЖДА С.Г.С. ЕГН: [ЕГН] и С.И.С. ЕГН: [ЕГН] да заплатят по сметка на ВКС 15-петнадесет лева-държавна такса по настоящата ЧЖ, доколкото това не е сторено своевременно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!