О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 16

гр. София, 14.01.2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на седми януари две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

изслуша докладваното от съдия Чаначева ч.т.д. № 2264/2019 година.

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК, образувано по частна касационна жалба на П.Т.И., против определение № 862 от 30.07.2019 г. по в.ч.гр.д. № 286/2019 г. на Окръжен съд Смолян.

Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим съдебен акт.

С определението, предмет на обжалване, състав на Окръжен съд Смолян е потвърдил определение № 104/05.06.2019 г. по г.д. № 88/2018 г. по описа на Районен съд Чепеларе, с което е оставил без уважение молбата на П.Т.И. за освобождаване от заплащане на държавна такса на основание чл. 83, ал.2 ГПК, по депозираната срещу решението по делото въззивна жалба. За да постанови този резултат, решаващият въззивен състав е приел, че съгласно чл. 83, ал. 2 ГПК страната може да бъде освободена от заплащане на държавни такси и разноски в случай, че поради тежко имуществено и/или здравословно състояние, както и други критерии, посочени в закона, не е в състояние да ги заплати. На база събраните доказателства е извършена преценка, че молителят И. не е поддържала да е регистрирана в Бюрото по труда като безработна. От извършената служебна проверка в Търговския регистър, е прието за установено, че е вписана като член на Съвета на директорите на търговските дружества Персенк АД, [населено място], и Персенк 2000 АД, [населено място], както и като представляващ народно читалище Родопска искра 1880, [населено място]. Установено е още, че е заплатила адвокатски хонорар в размер на 1600 лв. за защита си пред първата съдебна инстанция. От тези обстоятелства, решаващият състав е извел разбирането си, че молителят е в трудоспособна възраст, участвала е в съвета на директорите в посочените търговски дружества, на които предметът на дейност била дърводобив и други дейности. Направен е извод, че за да бъде уважена молбата за освобождаване от държавна такса, следвало да бъде установено не просто затруднение на страната, а невъзможност таксата да бъде заплатена от нея, какъвто не бил конкретният случай.

Относно касационната обжалваемост на определението на Окръжен съд Смолян по чл. 274, ал. 4 вр. чл. 280, ал.3, т.1, пр. второ ГПК, съобразно цената на исковете /главен иск – 15238,72 лв. главница по договор за кредит за текущо потребление и акцесорни искове – 7682,53 лв. възнаградителна лихва и 1825,55 лв. санкционна лихва/, настоящият състав намира, че произнасянето му е предпоставено от изхода на тълкувателно дело № 3/2019 г. на ОСГТК на ВКС, образувано по въпроса: „Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец, във връзка с упражняваното от него занятие, и какъв е прагът на достъп до касационно обжалване на въззивното решение по делото“? Видно от мотивите на определението по гр.д.№ 1447/2019 г. на ІV г.о. на ВКС, инициирало образуването на тълкувателното дело, противоречивата съдебна практика е формирана в по-широк аспект – досежно търговският характер на дело с предмет сделка, сключена между търговец по занятие и лице-нетърговец. Отговорът на конкретно формулирания въпрос по необходимост би предпоставил мотиви относно общите критерии за определяне на делото като търговско или гражданско, поради което разрешението по тълк.дело № 3/2019 г. на ОСГТК на ВКС се явява обуславящо за произнасянето по настоящия спор.

Водим от горното и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, ВКС, в настоящит си състав

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.т.д. № 2264/2019 г. на І т.о. на ВКС, до постановяване на тълкувателно решение по тълк. дело № 3/2019 г. на ОСГТК на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: