О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 14

София, 14.01. 2020г.

Върховният касационен съд на Р. Б,ГК,ІІІ г.о.,в закрито заседание на десети януари през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

изслуша докладваното от съдията Бояджиева гр.дело № 863 по описа за 2019 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.247 ал.1 ГПК.

Образувано е по молба на адв.Я. А.,процесуален представител на касатора Т.Г.М. за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 205 от 6.11.19г., постановено по гр.дело № 863/19г.на ВКС,ІІІ г.о. в частта за разноските.

Ответникът по молбата Прокуратура на РБ не заявява становище.

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, констатира, че при постановяване на решение № 205 от 6.11.19г.по гр.дело № 863/19г. в диспозитива на същото е допусната очевидна фактическа грешка, във връзка с поискани и присъдени на адв.Я. А. разноски по делото.

Видно от мотивите на решението, на л.4 от същото,е посочено,че в полза на адв.Я. Симова – А. следва да се присъди сумата 1579.29 лв адвокатско възнаграждение за трите инстанции, определено съобразно уважената част от исковете,при условията на чл.38 ал.2 от ЗАдв (ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА) вр.с чл.7 от Наредба № 1/2004г.за минималните размери на адвокатските възнаграждения, но съдът е пропуснал да се произнесе в диспозитива.Следователно, налице е несъответствие между действително формираната воля на съда в мотивите и нейното неотразяване в диспозитива на постановеното решение.

Ето защо,следва да се допусне поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка.

Предвид на горното,ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 205 от 6.11.19г.по гр.дело № 863/19г.на Върховен касационен съд,ІІІ гражданско отделение, като :

ОСЪЖДА Прокуратура на Р. Б да заплати на адв.Я. Симова – А. сумата от 1579.29 лв /хиляда петстотин седемдесет и девет лв и двадесет и девет ст/ адвокатско възнаграждение за трите съдебни инстанции.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.