2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 15

София, 14.01.2020г.

Върховният касационен съд на Р. Б,ГК,ІІІ г.о.,в закрито заседание на десети януари през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

изслуша докладваното от съдията Бояджиева гр.дело № 2299 по описа за 2019 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.248 ал.1 ГПК.

Образувано е по молба на „Балкам груп”ООД чрез адв.А. С. за допълване на определение № 690 от 22.10.19г., постановено по гр.дело № 2299/17г.на ВКС,ІІІ г.о. в частта за разноските.

Ответникът по молбата И.Г.Д. чрез адв.Р. К. счита,че е неоснователна,тъй като молителят не е представил списък за разноските по чл.80 ГПК.Поддържа и възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

С определение № 690 от 22.10.19г.по гр.дело № 2299/19г.на ВКС, състав на ІІІ г.о. не е допуснато касационно обжалване на решение № 15 от 5.02.19г.по в.гр.дело № 6/19г.на Сливенския окръжен съд.

Съставът на ІІІ г.о.на ВКС,като взе предвид изхода на производството и че е пропуснал да се произнесе в определението си досежно разноските,направени от ответника по касационната жалба „”Балкам груп”ООД,своевременно поискани в отговора по чл.287 ГПК, на основание чл.78 ал.3 ГПК намира,че молбата е основателна.По делото е представен договор за правна защита и съдействие № 744855 от 6.06.19г.,от който е видно,че дружеството е заплатило на адв.С. адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв за изготвяне на отговор на касационната жалба и за процесуално представителство пред ВКС.

Неоснователно е възражението на ответника по молбата, че липсата на списък за разноските по чл.80 ГПК опорочава искането до степен на неуважаването му.В т.8 от ТР № 6/6.11.13г.по т.д.№ 6/12г.на ОСГТК на ВКС е посочено,че липсата на представен списък по чл.80 ГПК в хипотезата, при която съдът не се е произнесъл по искането за разноски не е основание да се откаже допълване на решението в частта му за разноските.

Неоснователно е и възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение по чл.78 ал.5 ГПК.

Съгласно чл.9 ал.3 от Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения за изготвяне на отговор на касационна жалба минималното възнаграждение е в размер на 500 лв.

В случая пълномощникът на ответника по жалбата е изготвил отговор на касационната жалба с основанията за касационно обжалване,както и е изложил съображения за нейната неоснователност.

С оглед правната и фактическа сложност на спора и обема на извършената адвокатска работа, настоящият съдебен състав намира,че заплатеното възнаграждение на пълномощника на ответника по жалбата в размер на 600 лв не е прекомерно по смисъла на чл.78 ал.5 ГПК.

Предвид на горното, ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА И.Г.Д., ЕГН [ЕГН],с адрес : [населено място], [улица]-32 да заплати на „Балкам груп”ООД [населено място] 1324, [улица] сумата 600 лв /шестстотин/ лв разноски,представляващи адвокатско възнаграждение за един адвокат на основание чл.78 ал.3 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.