О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 13

гр. София, 14.01.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на шести януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Д. ДРАГНЕВ гр.д. № 13 по описа за 2020 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.307, ал.1 от ГПК.

Образувано е по молба на Н.С.О. за отмяна на влязлото в сила решение № I-37-210 от 6.02.2015 г. по гр. д. № 32424 по описа за 2012 г. на Софийския районен съд, I ГО, 37 състав. Молителката твърди, че на 29.07.2019 г. се е снабдила от Столична община с удостоверение, според което лицето, предявило иска като председател на УС на етажната собственост, няма такова качество. Ето защо моли на основание чл.303, ал.1, т.1 от ГПК решението да бъде отменено, за да бъде съобразено новооткритото писмено доказателство.

Ответникът по молбата И. Г. в качеството си на председател на УС на етежната собственост на [улица], вх. „Г“, [населено място], я оспорва.

Съставът на Върховния касационен съд, Трето отделение на Гражданска колегия, приема следното:

Молбата е подадена в тримесечния срок по чл.305, ал.1, т.5 от ГПК и отговаря на изискванията на чл.306, ал.1 от ГПК, поради което трябва да бъде допусната до разглеждане в открито заседание.

Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Н.С.О. за отмяна на влязлото в сила решение № I-37-210 от 6.02.2015 г. по гр. д. № 32424 по описа за 2012 г. на Софийския районен съд, I ГО, 37 състав.

Делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочване в публично съдебно заседание.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!