О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 20

гр.София, 14.01.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на четиринадесети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Д. Д ч.гр.д. № 144 по описа за 2020 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.282, ал.2 от ГПК.

Образувано е по молба на К.И.Н. за спиране изпълнението на решение №2893 от 27.12.2019 г., постановено по въззивно гражданско дело № 1221 по описа за 2019 г. на Софийския апелативен съд, 12 състав, в частта, с която е потвърдено решение № 381 от 7.12.2018 г. по гр. д. № 507 по описа за 2016 г. на Врачанския окръжен съд за осъждане на молителя да заплати на М.И.М. сумата от 20 824,31 евро на отпаднало основание. Към молбата е представена касационната жалба на молителя срещу въззивното решение и вносна бележка от 10.01.2020 г. на „ОББ“ АД, според която молителят е извършил превод на сумата 40 730 лв. по сметката за обезпечения на ВКС.

При тези данни Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение приема, че молбата за спиране на изпълнението е основателна и следва да бъде уважена. Налице са предпоставките на чл.282, ал.2, т.1 от ГПК-молителят е представил доказателства за внасяне на обезпечение в размер на присъдената сума по сметка на ВКС/20 824,31 евро по курс 1,95583 лв. за евро равни на 40 728,81 лева/.

Воден от горното и на основание чл.282, ал.2 от ГПК, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на решение №2893 от 27.12.2019 г., постановено по въззивно гражданско дело № 1221 по описа за 2019 г. на Софийския апелативен съд, 12 състав, в частта, с която е потвърдено решение № 381 от 7.12.2018 г. по гр. д. № 507 по описа за 2016 г. на Врачанския окръжен съд за осъждане на К.И.Н. да заплати на М.И.М. сумата от 20 824,31 евро на отпаднало основание

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: