О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 5

гр. София, 14 януари 2020 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, трето наказателно отделение, в закрито заседание на девети януари две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря

и след становище на прокурора от ВКП Кр. Филипова

като изслуша докладваното от съдия Д. А наказателно частно дело № 1210/2019 г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл. 44, ал. 1 от НПК във връзка с повдигнат спор за подсъдност от РС – гр. Костинброд.

Постъпило е писмено становище на прокурор при ВКП, според което на основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН делото следва да се изпрати на Районен съд – гр. Костинброд, тъй като деянието било извършено чрез действие, изразяващо се в допускане до работа на водачи, неотговарящи на изискванията на закона, както и на моторни превозни средства, също неотговарящи на изискванията на закона. Това обстоятелство обуславяло извод, че мястото на извършване на нарушенията съвпадало с мястото, където се управлява и упражнява търговската дейност на дружеството – превозвач, а именно - неговото седалище в [населено място], [община],/област/.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД след като обсъди материалите по делото, намери за установено следното:

П. Р съд – гр. София е било образувано н.а.х.д. № 18166/2019 г. по повод подадена жалба от „фирма, с ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място],[жк],, [община], Софийска област, срещу НП № /номер/ от /дата/ на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – [населено място], издадено въз основа на АУАН, /Серия /, № /номер/ от /дата/, с което на жалбоподателя са били наложени административнонаказателни санкции спрямо юридическо лице, а именно: имуществена санкция в размер на 3 000 лв. по чл. 96г, ал. 1, предл. 2 от ЗАвтП (ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ) (ЗАвтПр) за нарушение на чл. 7а, ал. 2, предл. 3 от същия закон, както и имуществена санкция в размер на 200 лв. по чл. 105, ал. 1 от ЗАвтПр за нарушение на чл. 57, ал. 6, т. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари на МТС.

С разпореждане от 26.11.2019 г., постановено по образуваното н.а.х.д., съдията-докладчик при СРС е прекратил съдебното производство по делото и го е изпратил по подсъдност на РС – гр. Костинброд, като е приел, че твърдените нарушения, за които била ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството – жалбоподател, били извършени в [населено място], [община], /област/, поради което местно компетентен да разгледа делото бил РС – гр. Костинброд.

Образуваното а.н.д. № 376/2019 г. по описа на РС – гр. Костинброд е било прекратено с определение № 122 от 02.12.2019 г. на съдия при същия съд с мотиви, че СРС неправилно и незаконосъобразно се е десезирал от разглеждането на делото, тъй като твърдените административни нарушения били свързани с извършване на международни превози, а юридическото лице – жалбоподател – било санкционирано за бездействия поради липса на дължими действия в района на [населено място], където следвало да бъдат депозирани изискуемите се документи, удостоверяващи изправност на водачите, както и на самите моторни превозни средства. По тези съображения РС – гр. Костинброд счел, че следва да повдигне спор за подсъдност пред ВАС.

След като образувал адм. дело № 14205/2019 г., ВАС, с определение № 17502 от 19.12.2019 г., е изпратил делото на ВКС по компетентност за разглеждане и решаване на спора за подсъдност между СРС и РС – гр. Костинброд, с оглед разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от НПК.

Съгласно чл. 59, ал. 1 ЗАНН, подсъдността при съдебно обжалване на наказателни постановления и електронни фишове се определя от мястото, където е извършено или довършено нарушението, а за нарушения, извършени в чужбина, компетентен да разгледа делото съд е СРС.

Видно от обжалваното наказателно постановление, едното от сочените нарушения е свързано с неизпълнение на задължението на превозвача (регламентирано в чл. 7а, ал. 2 от ЗАвтПр) да осъществява превози на пътници и товари само с водачи, които отговарят на изискванията на закона, а другото – с неизпълнение на задължението (установено в чл. 57, ал. 6, т. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари на МТС) за извършване на превозите само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност.

С оглед обстоятелството, че лицензираното да осъществява превози дружество не е положило дължимата грижа и в разрез с нормативните изисквания е организирало и допуснало реализирането на международни превози, както и фактът, че логистичната дейност се извършва именно от [населено място], [община], където е седалището на санкционираното лице, следва изводът, че местно компетентен да разгледа жалбата на „фирма“, с ЕИК[ЕИК], срещу НП № /номер/ от /дата/ на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – [населено място], е РС – гр. Костинброд.

По изложените съображения и на основание чл. 44, ал. 1 от НПК, ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, трето наказателно отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА н.а.х.д. № 18166/2019 г. по описа на Софийски районен съд за разглеждане и решаване на Районен съд – гр. Костинброд.

Препис от определението да се изпрати на Софийски районен съд - за сведение.

Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!