Р Е Ш Е Н И Е

№ 636

София, 23.11.2009 година

Върховният касационен съд на Р.Б,Второ гражданско отделение,в съдебно заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и девета година,в състав:

ЧЛЕНОВЕ:С.К

З.П

при участието на секретаря Т.И

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия С.К

гражданско дело № 2106 от 2008 година,образувано по описа на І ГО на ВКС, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.303,т.1 и т.4 ГПК.

Образувано е по молба за отмяна на влязлото в сила решение на Смолянския окръжен съд,постановено на 16.01.2008г. по гр.д. №476/2007г.,с което е оставено в сила решение №76/20.07.2007г. на Чепеларския районен съд,постановено по гр.д. №256/2006г.,с което е отхвърлен предявеният от К.Б.М.,Н.Б.Б.,Л.Б.М.,К.Б.Й., Л.И.С. ,Ц.И.Ч.,М.Г.Д.,Р.Д.П.,К.Д.К., С.Д.К.,Л.Д.Ч.,Л.И.А.,А.Х.З.,М.Х.С.,А.З.Т.,К.С.К.,М.С.С. и С.Т.С. срещу ОСЗ-Ч. и О. Ч. иск с правно основание чл.11,ал.2 ЗСПЗЗ за признаване правото им на възстановяване на собствеността върху земеделски земи като наследници на И.Т.Б. ,починал на 16.12.1937г. и неговите преки наследници Б,Елисавета И. Р. ,Цветана И. В. ,Л.И.К. и Е.И.Р. Молбата е подадена от Л.Б.М. В молбата се поддържа,че са налице доказателства от съществено значение за делото, които не са били взети предвид от съда, а именно служебна бележка №72/25.02.2008г. ,издадена от Кметство-с. Орехово и протокол №1/15.09.1950г. за създаване на ТКЗС в с. О.,за който твърди,че сочи и на наличието на ново обстоятелство по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 ГПК. Поддържа се също така,че са налице две противоречиви решения по смисъла на чл.303,ал.1,т.4 ГПК,тъй като решението,чиято отмяна се иска влиза в противоречие с решение №352/05.12.2007г.,постановено по гр.д. №477/2007г. на Окръжен съд- С.

Молбата за отмяна е подадена в срока по чл.305,ал.1 ГПК, отговаря на изискванията на чл.306,ал.1 ГПК и е процесуално допустима.

Върховният касационен съд,като обсъди доводите във връзка с изложеното в молбата основание, и след преценка на основателността на изложените твърдения с оглед заявеното основание за отмяна,приема следното:

Съгласно чл.303,ал.1,т.1 ГПК на отмяна подлежат влезлите в сила решения на съдилищата,когато след влизането им в сила се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото,които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната или с които страната не е могла да се снабди своевременно. За да се допусне отмяната е необходимо новите доказателства да са съществували към момента на разглеждане на делото ,но да не са били известни на страната по обективни причини,респ. въпреки положените усилия страната не е могла да се снабди с тях своевременно преди приключване на съдебното дирене по делото. Доказателства,идентични по съдържание с представените по делото,не обуславят наличие на основания за отмяна по реда на чл.303,ал.1,т.1 ГПК,дори и да не са били надлежно ценени от решаващия съд. В случая с молбата за отмяна като писмено доказателство е представена служебна бележка №72/25.02.2008г.,издадена от К. , с. О.,удостоверяваща обстоятелството,че в архивите на кметството се намират емлячни регистри само от 1932г. и 1938-40г. Служебната бележка действително има съществено значение за разрешаване на спора,доколкото касае съществуването на писмени доказателства,с които по смисъла на чл.12,ал.2 ЗСПЗЗ може да бъде доказана принадлежността на правото на собственост върху земеделски имот към патримониума на определено лице към момента на образуване на ТКЗС. Служебна бележка със сходно съдържание обаче е била представена в производството пред въззивния съд и съдържащите се в нея данни,че в архивите на К. с. О. няма емлячен регистър от 1949гг. са взети предвид от съда при постановяване на решението,чиято отмяна се иска. Това доказателство следователно не е ново по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 ГПК и неговото представяне в настоящето производство не би могло да обуслови основание за отмяна на влязлото в сила решение по допускане на делбата.

По отношение на представения с молбата за отмяна протокол за учредяване на ТКЗС се поддържа,че съдържа данни за обстоятелство,което не е било известно при разглеждането на делото и не е взето предвид от съда при постановяване на решението,а именно обстоятелството,че само Б.И.Б. ,син на общия наследодател И,е бил член на ТКЗС. Соченото обстоятелство обаче не обуславя наличие на основание за отмяна на влязлото в сила решение,тъй като само по себе си не би могло да обуслови извод за осъществяването на юридически факт,който да доведе до промяна на извода на съда за принадлежността на правото на собственост върху процесните земеделски земи към момента на образуване на ТКЗС-в протокола не се съдържат данни за внесените от учредителите на ТКЗС-с. Орехово земеделски земи в стопанството. Поради това следва да се приеме,че предпоставките на чл.303,ал.1,т.1 ГПК не са налице.

Не са налице и предпоставките на чл.303,ал.1,т.4 ГПК.

С представеното с молбата решение №352/05.12.2007г. по гр.д. №477/2007г. на Смолянския окръжен съд на участвуващите в настоящето производство физически лица е признато правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи,но в качеството им на наследници на К.И.Б. , съпруга на И.Т.Б. Действително така предявеният иск е бил уважен въз основа на записвания в емлячен регистър от 1940г. при липса на такъв от 1949г.,но доколкото не е налице идентичност по отношение на спорния предмет по двете дела /искането за признаване правото на възстановяване касае различни имоти и то като принадлежали на друг наследодател/ не може да се приеме,че е налице хипотезата на чл.303,ал.1,т.4 ГПК. Идентичността на доказателствата не обуславя идентичност на предмета на разглеждане по смисъла на тази разпоредба, поради което следва да се приеме,че предпоставките на чл.303,ал.1,т.4 ГПК не са налице и молбата за отмяна следва да бъде оставена без уважение.

По изложените по-горе съображения,Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Л.Б.М. от О. ,О. Ч. за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.1 и т.4 ГПК на влязлото в сила решение, постановено на 16.01.2008г. от Смолянския окръжен съд по гр.д. №476/2007г.,с което е оставено в сила решението на Чепеларския районен съд от 20.07.2007г.,постановено по гр.д. №256/2006г.

Председател:

Членове: