Р Е Ш Е Н И Е

№ 471

София, 28.06.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р.Б, първо гражданско отделение в съдебно заседание на двадесети май две хиляди и десета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

с участието на секретаря Е.П

изслуша докладваното от съдията Д. Василева гр. дело № 1846/ 2009 г. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.303 и чл.304 ГПК.

С решение от 30.04.2009 г. по гр.д. № 3100/2008 г. на Софийски градски съд, ІV-а състав е признато за установено по отношение на Д.С.Г. , че ищецът С.В.Р. е собственик на ид. ч. от празно дворно място с пространство 1025 кв.м., представляващо УПИ *Х-112 в кв.6 по плана на гр. С., м. “К”.

П. разглеждане на делото ответницата Д е била призована по реда на чл.50 ГПК и представлявана от назначен от съда представител- адв. Р. А.

Решението е влязло в сила на 15.06.2009 г.

На 29.09. 2009 г. са подадени две молби за отмяна на горното решение. Молбата на Д. Г. е за това, че неправилно била призована по реда на чл.50 ГПК чрез публикация в “Д”, въпреки че не е с неизвестен адрес, а същият бил само административно променен- от ул. “Т”, бл. 1а - в бл. 11а, което можело лесно да се установи от справка в общината. При тези условия намира за неправилно и назначаването на представител по чл.50, ал.2 ГПК. Правната квалификация на това основание за отмяна е по чл.303, ал.1, т.6 ГПК.

Молбата за отмяна по чл.304 ГПК е подадена от Д.К.Г.-съпруг на ответницата и необходим другар в процеса, тъй като спорът по делото е за имот, придобит по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност.

За да се произнесе по молбите настоящият състав на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение съобрази следното:

1. Молбата на Д. Г. е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Ответницата е призована на адреса, на който е регистрирана и който е посочен като неин постоянен адрес- гр. С., ул. Т. дол, бл.1а, ет.1, ап.3. За съдебните заседания на 25.10. и 1.11.2006 г. и 24.01.2007 г. ответницата не е намерена на този адрес и призовките са върнати в цялост, като свидетели са дали сведения, че на посочения адрес не живее такова лице. Не са събрани сведения за промяна в номерацията на жилищните блокове и кога е била извършена. Ответницата не се е явила на съдебните заседания, включително и на 2.04.2007 г., за когато е призована чрез публикация в “Д”, поради което и на основание чл.50, ал.2 ГПК отм. за неин представител е била назначена адв. Р.А.Плят е участвал в производството пред първата и въззивната инстанция, изразявал е становище по иска, противопоставял е възражения, правил е доказателствения искания и е участвал в събирането на доказателствата по делото и в провеждането на устните състезания пред двете инстанции.

Според молбата на ответницата тя не е била с неизвестен адрес и неправилно са приложени чл.50, ал. 1 и 2 ГПК, а твърди, че е имало административна промяна в номерацията на жилищните блокове, така че нейният бл.1а, на който е регистрирана като постоянен адрес и където живее, е получил номерация 11а, което можело да се установи от справка в общината. Не уточнява кога е била извършена въпросната промяна. От справка в СД “П”, сектор “Български документи за самоличност” и издадено у-ние от 16.11.2006 г. е видно, че като постоянен и настоящ адрес на молителката е деклариран този на ул. “Т”, бл.1а, ет.1, ап.3, без данни за последваща промяна в номерацията на блока.

С оглед на тези данни следва да се приеме, че не е налице основанието по чл.303, ал.1, т. 6 ГПК за отмяна на влязлото в сила решение на въззивния съд. Разпоредбите на чл.50 ал.1 и 2 ГПК отм. са приложени правилно, след като по надлежния ред е установено, че ответницата не може да бъде призована на постоянния й адрес, а друг адрес е бил неизвестен, съгласно направената справка в СД “П”. С молбата за отмяна не се представят доказателства в подкрепа на твърдението за административна промяна в адреса, поради което следва да се приеме, че не е допуснато нарушение на правилата за призоваване и участието на представител, назначен от съда по реда на чл.50, ал.2 ГПК, поради което молбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

2. Молбата на Д.К.Г. е подадена по чл.304 ГПК и настоящият състав на ВКС я намира за основателна. Видно от представеното удостоверение за граждански брак молителят е съпруг на ответницата, като бракът им е сключен на 4.12.1977 г. Спорният имот е придобит от ответницата по възмезден начин с договор за покупко- продажба от 16.07.2004 г. и по силата на чл.19 СК представлява съпружеска имуществена общност. Съгласно ППВС 2/77 г. при вещни искове относно имоти, които принадлежат на двамата съпрузи, те са необходими другари и постановеното решение по отношение на единия от тях обвързва и неучаствалия съпруг. На това основание решението, постановено без участието на молителя следва да се отмени и съгласно т.17 от ТР № 1/ 2001 г. на ОСГК на ВКС делото да се върне за ново разглеждане с надлежно конституиране на молителя и участие в производството като необходим другар на ответницата.

По тези съображения и на основание чл.303, ал.1, т. 6 и чл.304 ГПК настоящият състав на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение

Р Е Ш И

ОТМЕНЯ на основание чл.304 ГПК влязлото в сила решение от 30.04.2009 г. по гр.д. № 3100/2008 г. на Софийски градски съд, ІV-а състав и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Оставя без уважение молбата на Д.С.Г. за отмяна на горното решение на основание чл. 303, ал.1, т. 6 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: