№210

София, 12.05.2010 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Р.Б, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесети април през две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря З.Я, като изслуша докладваното от съдия К.М гр.д. № 1470 по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.303 и сл. от ГПК.

Образувано е по молба на Н.И.Д. за отмяна на влязлото в сила решение № 69 от 23.04.2007 г., постановено по гр.д. № 926 по описа за 2007 г. на Окръжен съд В. , с което е оставено в сила решение от 11.10.2006 г. по гр.д. № 49/2006 г. на Районен съд-гр. Кула за допускане на съдебна делба между Ц.Д.Ц., Д.Ц.Д., С.Ц.Ц., Н.И.Д., И.В.Б., К.Б.Б. и Л.Б.Б. на земеделски и горски имоти, останали в наследството на И.Н.Ж. , поч.19.06.1990 г. и Н.П.П. , поч. 18.03.1977 г.

В молбата е обосновано основанието по чл.303, ал.1, т.5 от ГПК, като се поддържа, че Н.И.Д. е била подведена от лицето Г.И.Д. , че последната е адвокат, но към момента на разглеждане на въззивното дело Г. Д. не е имала качеството адвокат, тъй като е вписана в регистрите на В. адвокатска колегия едва на 5.11.2007 г., а това е довело до нарушаване правото на защита на правата и законните интереси на молителя. Иска се отмяна на влязлото в сила решение и връщане на делото за ново разглеждане от Окръжен съд В.

Ответниците по молбата Ц.Д.Ц., Д.Ц.Д., С.Ц.Ц., К.Б.Б. и Л.Б.Б. оспорват същата, а И.В.Б. не е изразил становище в настоящото производство.

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, разгледа молбата по същество и я намира неоснователна, по следните съображения:

Молителят Н.И.Д. е била ответник по предявения иск за съдебна делба на земеделски имоти, притежавани и възстановени на наследниците на И.Н.Ж. , поч.19.06.1990 г. и на Н.П.П. , поч.18.03.1997 г. В първоинстанционното производство същата не се е явила в съдебните заседания, нито е взела становище по иска. Постановеното от районния съд решение е било обжалвано от съделителя И.В.Б.. С пълномощно от 25.10.2006 г. Н.И.Д. е упълномощила адвокат Г от А. колегия В. да я представлява във въззивното производство.

Към молбата за отмяна е приложена справка от Е. регистър на адвокатите, А. съвет В. с отбелязване, че първоначалната регистрация на адвокат Г е на 5.11.2007 г. въз основа на решение на АС № 3/10.08.2007 г., което е обосновало тезата на молителя, че не е била надлежно представлявана във въззивното производство, тъй като упълномощения процесуален представител не е имал адвокатска правоспособност. Твърденията са неоснователни. Пълните данни по партидата на адвокат Г от Е. регистър на адвокатите на В. адвокатски съвет установяват, че първоначалното вписване на лицето е от 27.04.2006 г. въз основа на решение на АС № 21/25.07.2005 г., а вписването от 5.11.2007 г. е резултат от прехвърляне от регистъра на младшите адвокати по чл.20, ал.9 Закона за адвокатурата, считано от 25.07.2007 г. Следователно към момента на упълномощаването и осъществяването на процесуално представителство на Н.И.Д. по въззивното гр.д. № 926/06 г. на Окръжен съд В.Г.И. Д. е била младши адвокат и съгласно чл.20, ал.6 Закона за адвокатурата е имала право да представлява и защитава страна по дела в районните съдилища и при обжалването им в окръжните съдилища, а съответно е било налице надлежно процесуално представителство.

В обобщение молбата за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Въз основа на изложеното Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.И.Д., с. В., община М., област П. за отмяна на влязлото в сила решение № 69 от 23.04.2007 г., постановено по гр.д. № 926 по описа за 2007 г. на Окръжен съд- В.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!