Р Е Ш Е Н И Е

№.257

София..31.05.2010 г.

Върховният касационен съд на Р.Б, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на пети май, две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря А.Д

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията З.П гр. дело № 972/2009 г.

Производството е по чл.307,ал.2 ГПК за отмяна на влязло в сила решение на ВКС.

Образувано е по молба на Д.Г.П.,Д.Й.В., Г.П.К., М.Д.Г.,В.Д.Х., Б.Д.П., В.А.Г., Т.И.Г., А.Д.П., С.Т.П., Н.Т.П., за отмяна на влязло в сила решение по гр.д. № 1838/2007г. на Варненския окръжен съд. По време на процеса молителката М. Г. е починала, поради което е заличена като страна.

Ответниците по молбата ОСЗ- В. и О. В. не изразяват възражение по чл.303 ГПК.

Молителите искат отмяна на влязлото в сила решение на Варненския окръжен съд с доводи, че е неправилно. Сочат като основание разпоредбата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК. Прилагат като ново писмено доказателство –извлечение от протокол на ТПС –комисия.

Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. констатира следното :

М. за отмяна е процесуално допустима.

Молителите искат отмяна на решението на Варненския окръжен съд на основание чл.303,ал.1, т.1 ГПК. Сочат наличие на ново писмено доказателства, което е от съществено значение за делото и което не им е било известно при неговото решаване. Това е извлечение от протокол за замяна на частните стопани, включени в блок на ТКЗС „Ч”.

С. разпоредбата на чл.303, ал.1,т.1 ГПК отмяна на влязло в сила решение страната може да иска, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при разрешаването му, или с които страната не е могла да се снабди своевременно.

С атакуваното решение на окръжния съд е оставено в сила решение по гр.д. № 2605/2006г. на Варненския районен съд, с което е отхвърлен предявения от настоящите молители иск с правно основание чл.11,ал.2 ЗСПЗЗ за земеделски земи – лозе, зеленчукова градина и нива, находящи се в гр. В., землището на В. , м.”К”.

П. към молбата писмени доказателство не е ново по смисъла на чл.303, ал.1 т.1 ГПК. То не установява нови обстоятелства, релевантни за делото, а няма и никакви данни по делото молителите да не са могли да го представят пред инстанциите по същество. Протоколът е с дата 28.03.1962г. В т.2 се сочи, че на А. Г. се блокира зеленчукова градина с постройките. Не може да се приеме, че той е новооткрито доказателство, с което страната не е могла да се снабди. Производството по отмяна не е средство за попълване на делото с непредставени от страните доказателства и невъведени възражения по време на инстанционното му разглеждане. Няма никакви данни молителите да не са могли да се снабдят с посочения протокол при проявена от тях грижа за защита на интересите им в процеса. Доводите, които се отнасят до приетото по съществото на спора в атакуваното решение, са доводи по правилността на влязлото в сила решение. Те са неотносими в производството по отмяна по чл.303 ГПК. Производството за отмяна на влезли в сила съдебни актове е средство за защита срещу неправилни решения, но само въз основа на основания, изчерпателно изброени в чл. 303 ГПК. Отмяната е самостоятелно съдебно производство, но не е съдебна инстанция на исковия процес.

След като не са налице основанията за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК, то молбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Д.Г.П.,Д.Й.В. , Г.П.К., В.Д.Х., Б.Д.П., В.А.Г., Т.И.Г., А.Д.П., С.Т.П., Н.Т.П., за отмяна на влязло в сила решение по гр.д. № 1838/2007г. на Варненския окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.