Отмяна на влязло в сила решение

отмяна-нарушено право на участие

отмяна-ненадлежно представителство

4

Р Е Ш Е Н И Е

№ 445/2010

гр. София 06.01.2011 г..

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд - второ гражданско отделение в съдебно заседание на 07 октомври през две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.Т

ЧЛЕНОВЕ: С.К

З.А

при секретаря А.Д като разгледа докладваното от съдия

З. А.

гр.д. №

210

по описа за 2010

година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 303,ал.1,т.5 ГПК.

Образувано е по подадена молба с вх. № 1038887 от 08.10.2009 г., неразделна част от която е и молба вх. № 3501/12.04.2010 г. от З.А.Х., чрез адв. М. М. за отмяна на влязло в сила решение № 1050/08.10.2008 г. по гр. дело 4171/07 г. на ВКС IV г.о. на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК. Молителката поддържа, че вследствие нарушение на правилата за призоваване е била лишена от възможност да участва по делото в производството пред първата и въззивна инстанция по допускане на делбата, че не е била надлежно представлявана, съответно не е могла да се яви лично или чрез повереник, поради наличие на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее – заболяване и влошено здравословно състояние.

Ответникът по молбата Ц.С.Г. и С.Г.Х. в писмени отговори са изразили становища за процесуална недопустимост на молбата, като подадена след предвидения срок по чл. 305,ал.1,т.5 от ГПК и за неоснователност по същество. В съдебно заседание Цв. Г., чрез адв. Д. В. и С. Х., чрез адв. М. М. поддържат становището за неоснователност на молбата за отмяна.

Ответницата по молбата В.С.П., чрез адв. А. в с.з. изразява становище за основателност на молбата за отмяна.

С определение № 137/14.07.2010 г. по настоящото дело е прието, че молбата за отмяна е допустима съгласно изискванията на чл. 306 от ГПК – подадена е от заинтересована страна, в рамките на установения срок по чл. 305,ал.1,т.5 ГПК, съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна и следва да се разгледа в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение намира, че молбата за отмяна е неоснователна по следните съображения:

С решение № 1050/08.10.2008 г. по гр.дело № 4171/2007 г. на ВКС IV г.о. е оставено в сила решение от 21.03.2007 г. по гр.дело № 3375/2006 г. на Софийски градски съд, с което е оставено в сила решение от 22.02.2006 г. по гр.дело № 493/2002 г. на Софийски районен съд. С последното решение е допусната съдебна делба между С.Г.Х., молителката З.А.Х., Ц.С.Г. и В.С.П. върху недвижимия имот УПИ XXI -263 в кв.5 по плана на[населено място], Софийска област с площ от 653 кв.м. при делбени части – 3/6 ид.части за С.Г.Х. и по 1/6 ид.част за всеки от съделителите З.А.Х., Ц.С.Г. и В.С.П. и са отхвърлени исковете за делба предявени от С. Х. срещу З. Х., Ц. Г. и В. П. за делба на УПИ VI – 264 по плана на[населено място] с площ от 524 кв.м.

Производството за отмяна е самостоятелно съдебно производство за извънинстанционен контрол и отмяна на влезли в сила решения, когато те са неправилни, поради някоя от причините, посочени в чл. 303,ал.1,т.1 – 7 ГПК.

Молителката се позовава на хипотезите на чл.303,ал.1,т.5 ГПК. Съгласно текста на чл.303,ал.1,т.5 ГПК заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато вследствие нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник, поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. В настоящият случай не се установява нито една от посочените хипотези.

В производството пред първоинстанционния съд по допускане на делбата, приключило с решение от 22.02.2006 г. по гр. дело № 493/2002 г. на Софийски районен съд молителката З.А.Х. е ответник по предявения иск за съдебна делба на недвижимите имоти УПИ XXI -263 в кв.5 по плана на[населено място], Софийска област с площ от 653 кв.м. и УПИ VI – 264 по плана на същото село с площ от 524 кв.м. С исковата молба е посочен адрес за призоваване на Х. от[населено място], С., район”В.”, [улица]. За първото по делото съдебно заседание, проведено на 22.05.2002 г. молителката е била призована при спазване изискванията на чл. 46,ал.1 ГПК отм. - призовката е била връчена на 14.05.2002 г. лично на молителката на посочения в исковата молба адрес за призоваване. В съдебното заседание Х. не се е явила и не е била представлявана от адвокат пълномощник. Молителката е участвала в последващите съдебни заседания, проведени по делото както следва - на 02.10.2002 г., на 06.11.2002 г., на 26.02.2003 г., на 28.05.2003 г., на 19.11.2003 г., на 16.03.2004 г., на 02.06.2004 г., на 10.11.2004 г., на 23.03.2005 г. На всяко от съдебните заседания се е явявала лично, с изключение на заседанието от 10.11.2004 г. в протокола, на което е удостоверено, че се представлява от адв. В.. По делото не са приложени доказателства за надлежно упълномощаване на адв. В. от молителката. В съдебно заседание на 23.03.2005 г. Софийски районен съд е дал ход на делото по същество и е обявили, че ще се произнесе с решение. С определение от 18.04.20005 г. по гр.дело № 493/2002 г. съдът е отменил хода по същество на делото и е дал възможност на молителката Х. да представи заверен препис от свидетелство за венчание № 15/43 г. Делото е насрочено за съдебно заседание на 22.06.2005 г., което не е проведено, поради нередовно призоваване на З. Х. и е отложено за 30.11.2005 г. от 13.30 часа. Видно от отбелязването с дата 18.11.2005 г. върху призовката на молителката същата е напуснала адреса за призоваване в[населено място], С., район „В.”, [улица] от 6 месеца.

С молба от 15.11.2005 г. ищецът С.Г.Х. е посочил нов адрес за призоваване –[населено място], [улица], който е адрес за призоваване и на ответницата по иска В.С.П. – дъщеря на молителката. За съдебно заседание на 24.01.2006 Х. е била редовно призована от посочения адрес, чрез В. С., не се е явила и не е представлявана. На това съдебно заседание съдът е дал ход на делото по същество. С решение от 22.02.2006 г. по гр.дело № 493/2002 г. районният съд се е произнесъл по исковата молба за допускане на съдебна делба на процесните недвижими имоти. Съобщението за постановеното решение е връчено на молителката на 27.03.2006 г. чрез В. С..

Срещу първоинстанционното решение е подадена въззивна жалба от съделителката В.С.П. и е образувано гр.дело № 3375/2006 г. на Софийски градски съд. Пред въззивния съд е проведено само едно съдебно заседание – на 01.03.2007 г., на което молителката не е присъствала, не е представлявана от адвокат пълномощник и е била призована при спазване изискванията на чл.46,ал.1 ГПК отм. – призовката е била връчена лично на 08.11 2006 г. на адрес[населено място], [улица]. Въззивното решение е постановено на 21.03.2007 г. и съобщение за същото е връчено на молителката Х. на посочения адрес лично на 11.04.2007 г.

По подадена касационна жалба срещу въззивното решение от съделителката В.С.П. е образувано гр. дело № 4171/2007 г. на ВКС IV г.о. На молителката е бил редовно връчен препис от касационната жалба – видно от отбелязването върху съобщението на 06.06.2007 г. същото е получено лично на адрес[населено място], [улица]. За съдебното заседание пред ВКС на 18.09.2008 г. страните са били призовани, чрез публикация в държавен вестник бр.67/29.07.2008 г. при спазване на реда за призоваване по чл.218 д ГПК отм. . Молителката не се е явила в съдебно заседание и не е била представлявана от процесуален представител. Решението, чиято отмяна се иска № 1050/08.10.2008 г. по гр.дело № 4171/2007 г. на ВКС IV г.о. е постановено на 08.10.2008 г.

Като взема предвид изложените факти съдът намира, че молителката З. Х. не е била лишена от възможност да участва по делото лично или чрез представител в резултат на нарушаване на съответни процесуални правила в производството по допускане на съдебната делба пред първата инстанция, пред въззивния съд, както и в касационното производство, по което е постановено решение № 1050/08.10.2008 г. по гр.дело № 4171/2007 г. на ВКС IV г.о. Както се посочи за всяко от проведените съдебни заседания в хода на делото пред трите съдебни инстанции молителката-ответник по иска за съдебна делба е била призовавана при спазване изискванията на чл.46,ал.1 и 2 ГПК отм. , съответно чл. 218д ГПК отм. за касационната инстанция и е взела лично участие в по-голяма част от съдебните заседания пред Софийски районен съд. Обстоятелството, че не е упълномощила представител в процеса касае личната й преценка и не е последица от нарушение на процесуални правила, нито се дължи на особени непредвидени обстоятелства. С. за постановеното първоинстанционно и въззивно решение по допускане на съдебната делба са били редовно връчени на молителката Х. при спазване изискванията на чл. 52,вр.чл.46,ал.1 и ал.2 ГПК отм. . Неоснователни са доводите, че Х. е лишена от възможността да участва в разглеждане на делото, поради нарушаване на процесуалните правила по връчване на призовки и съобщения. Според молителката по-голяма част от призовките и съобщенията са били връчвани на лица от кръга на домашните й – на дъщерята В.С.П., съответно не са били довеждани до знанието й. От данните по делото е видно, че в производството пред Софийски районен съд по гр.дело № 493/2002 г. до 24.01.2006 г. молителката е била призовавана на адреса, указан в исковата молба –[населено място], [улица]. След 24.01.2006 г., поради това, че не е била намерена на посочения адрес Х. е призовавана на нов адрес, посочен от ищеца –[населено място], [улица], на който адрес е и съделителката, ответник по иска и нейна дъщеря В.С.П.. Чрез последната призовка до молителката е била връчена само за едно съдебно заседание пред първата инстанция - за 24.01.2006 г., съответно е било връчено само съобщението за решението на Софийски районен съд. Всички останали призовки, съобщения и книжа по делото са били връчени лично на молителката за всяка от съдебните инстанции. Посочените призовка и съобщение, получени от В. П. са връчени редовно при спазване изискванията на чл.46,ал.2 ГПК отм. . Поради това, че производството по делото е делбено не е нарушена установената забрана в текста, касаеща връчване на призовка на съсед или съпруг по дела по брачни искове. Освен това по делото не са налице доказателства за наличие на противоречиви интереси между молителката Х. и съделителката В.С.П..

В производствата пред всяка от съдебните инстанции по допускане на делбата молителката не е представила писмени доказателства за наличие на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее, като последица от което да не е могла да се яви лично или чрез повереник по делото. Едва в производството по извършване на съдебната делба преди първото съдебно заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата с молба, постъпила в Софийски районен съд на 26.11.2008 г. молителката е поискала отлагане на делото, поради влошено здравословно състояние с приложено медицинско направление от същата дата. В производството по извършване на делбата е постановено първоинстанционно решение от 20.05.2009 г. по гр.дело № 493/2002 г. на СРС, което не е влязло в сила и не е предмет на молбата за отмяна.

Като взема предвид изложеното съдът намира, че в настоящият случай не се установява нито една от хипотезите на чл.303,ал.1,т.5 ГПК за отмяна на влязлото в сила решение № 1050/08.10.2008 г. по гр. дело 4171/07 г. на ВКС IV г.о., поради което молбата за отмяна следва да се остави без уважение.

Като взе предвид изложеното Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

Р Е Ш И :

Оставя без уважение

молба вх. № 1038887/08.10.2009 г., неразделна част от която е и молба вх. № 3501/12.04.2010 г., подадени от З.А.Х., от[населено място], [улица], чрез адв.М. М., съдебен адрес[населено място] [улица], ет.4, ап.8 за отмяна на влязло в сила решение № 1050/08.10.2008 г. по гр. дело 4171/07 г. на ВКС IV г.о.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!