Отмяна на влязло в сила решение

отмяна-нови обстоятелства

отмяна-нови писмени доказателства

отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган

Р Е Ш Е Н И Е

№ 169

С.,18.05.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р.Б,Второ гражданско отделение,в съдебно заседание на дванадесети май през две хиляди и единадесета година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Е.Т

ЧЛЕНОВЕ:С.К

З.А

при участието на секретаря А.Д

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия С.К

гражданско дело № 1462 от 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.303,ал.1,т.1 и т.3 ГПК.

Образувано е по молбата на С.К.Т. и С.П.Т. за отмяна на влязлото в сила решение на В. районен съд,постановено на 09.07.2007г. по гр.д.№8136/2006г., с което е прието за установено по предявения от С.Р.Й.,Т.О.И., Р.Й.И.,О.Й.И., П.Г.И.,Я.Г.Я.,Й.Г.Д.,Д.И.И.,Й.И.Й. и В.Й.Я.,че молителите не са собственици на недвижим имот, представляващ имот с пл.№* по ПНИ на СО”Р.”,находящ се в м.”Р.” /Б. п./,землището на кв.Г. на [населено място],което е оставено в сила от В. окръжен съд с решение №1078,постановено на 23.10.2008г. по гр.д.№655/2008г.

В молбата за отмяна се поддържа,че след приключване на производството по делото молителите са налице нови обстоятелства и нови доказателства,които не са им били известни при решаването му и за които са узнали от постановеното от ВКС,ІІ ГО решение №305/01.07.2010г. по гр.д.№1328/2009г.,в което е прието ,че решение №701/19.05.2000г. на ПК В.,с което се легитимират в производството по делото ищците /понастоящем ответници по молбата за отмяна/ е нищожно. Поддържат,че от това решение са узнали за наличието на множество зачерквания и ръкописни добавки в подаденото от ответниците по молбата заявление №50142/25.11.1991г. за възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ, за липсата на молба за преразглеждане на решение №574/07.12.1998г. на ПК-В,за липсата на предпоставки за издаване на решение №701/19.05.2000г. на ПК-В.,за невъзможността наследодателят на ответниците по молбата да придобие правото на собственост върху имота през 1923г. по н.а.№*,тъй като към този момент е бил на 8 години,както и за липсата на идентичност на имотите. Поддържат също така,че решение №305/01.07.2010г. на ІІ ГО на ВКС по гр.д.№1328/2009г. сочи на наличие на основание за отмяна и по смисъла на чл.303,ал.1,т.3 ГПК,тъй като с него е прогласена нищожността на решение №701/19.05.2000г. на ПК-В..

В писмен отговор в срока по чл.306,ал.3 ГПК ответниците по молбата С.Р.Й.,Т.О.И.,Р.Й.И.,О.Й.И.,П.Г.И.,Я.Г.Я.,Й.Г.Д.,Д.И.И., Й.И.Й. и В.Й.Я. изразяват становище, че молбата е неоснователна по изложените в отговора съображения.

С определение №216/29.11.2010г. молбата за отмяна на влязлото в сила решение на В. окръжен съд е допусната до разглеждане,като е прието,че същата е подадена в срока по чл.305,т.5 ГПК и отговаря на изискванията на чл.306, ал.1 ГПК.

Върховният касационен съд,като обсъди доводите на страните във връзка с изложеното в молбата основание, и след преценка на основателността на изложените твърдения с оглед заявеното основание за отмяна,приема следното:

Влязло в сила съдебно решение,с което спорът между страните е решен по същество,може да бъде отменено на основание чл.303,ал.1,т.1 ГПК само ако след влизането му в сила бъде открито ново обстоятелство, респ. страната се снабди с ново доказателство,имащо значение за изхода на спора,които при решаването му да не са могли да бъдат известни на молителя по обективни причини,респ. по обективни причини молителят да не е имал възможността да представи доказателствата и поради тази причина да не са взети предвид от съда при постановяване на решението. В случая се поддържа,че такива нови доказателства представляват съдържащите се в преписката за възстановяване правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ,по която е издадено решение №701/19.05.2000г. на ПК-В. като се поддържа също така,че едва от постановеното на 01.07.2010г. по гр.д.№1328/2009г. на ІІ ГО на ВКС решение на молителите е станало известно обстоятелството,че решение №701/19.05.2000г. е нищожно.

С решението,отмяна на което се иска,В. районен съд е приел за установено,че молителите не са собственици на имот пл.№* по ПНИ на СО”Р.”,землището на кв.Г. на [населено място]. Този извод е основан на констатацията,че с решение №701/19.05.2000г. на ПК-В. на наследниците на Й.И.П. е признато право на собственост в съществуващи стари реални граници върху нива с площ от 8 дка, която попада и процесния имот,находяща се в терен по §4 ПЗР ЗСПЗЗ,т.е. че имотът е заявен за възстановяване по реда на ЗСПЗЗ,поради което С.К.Т. и С.П.Т. не могат да се легитимират като собственици на имота,тъй като хипотезата на §4,ал.5 ПЗР ЗСПЗЗ,по който ред поддържат да са придобили собствеността,не е налице-от страна на наследниците на Й.И.П. са заявени реституционни претенции за този имот,което е пречка за придобиване на собствеността по реда на §4,ал.5 ПЗР ЗСПЗЗ,който предвижда възможност за придобиване на общинска или държавна земя,правото на собственост върху която не се възстановява на граждани.

Действително от съществено значение за изхода на спора в настоящия случай е обстоятелството дали процесният имот е бил заявен за възстановяване по предвидения в ЗСПЗЗ ред,както и дали по отношение на заявилите го по този ред лица са налице предпоставките на чл.10,ал.1 ЗСПЗЗ и дали имотите са идентични. В производството пред първоинстанционния съд по гр.д.№8136/2006г. обаче в о.с.з.,проведено на 10.05.2007г. пълномощникът на молителите е направил искане за изискване на преписката по възстановяване на собствеността,т.е. обстоятелството,че такава преписка съществува,че може да бъде изискана и че в същата се съдържат относими към спора писмени доказателства е било известно на молителите,както и обстоятелството,че изискването на преписката е необходимо с оглед защитата им в производството по делото. По така направеното искане обаче съдът не се е произнесъл и преписката не е била приложена като доказателство. Налице е следователно процесуален пропуск на съда,който обаче не би могъл да обоснове наличие на основание за отмяна по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 ГПК особено след като съществуването на доказателството и значението му за правния спор е било известно на молителите още в хода на инстанционното производство. Освен това преценката за наличие на порок в реституционната процедура може да бъде извършена само при наличие на правни доводи в тази насока. Позоваването на ново обстоятелство,преценката на което не попада в предмета на спора така както същият е очертан от изразените по делото становища до приключване на устните състезания не би могло да обоснове наличие на основание за отмяна по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 ГПК.

В производството по гр.д.№8136/2006г. на В. районен съд е въведен довод за липсата на идентичност на имота,заявен за възстановяване с процесния,но доказателства в подкрепа на това оспорване не са били ангажирани,поради което не може да се приеме,че установяването на това обстоятелство в друг процес /освен при предявен иск за установяване на това обстоятелство между същите страни,каквато хипотеза обаче в случая не е налице/ при пропуск на страната да ангажира доказателства в подкрепа на поддържаната теза, може да обоснове наличие на основание за отмяна на влязлото в сила решение по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 ГПК.

Не може да се приеме също така и наличие на основание за отмяна по смисъла на чл.303,ал.1,т.3 ГПК,тъй като решение №701/19.05.2000г. на ПК-В. не е било отменено с влязло в сила съдебно решение. В решение №305/01.07.2010г. на ІІ ГО на ВКС,постановено по гр.д.№1328/2009г. е извършена само констатация по пътя на косвения съдебен контрол за наличие на порок при постановяване на това решение на ПК,което е обусловило извод за нищожност,но изрично нищожността не е била прогласявана,доколкото спорът не се разглежда по реда на АПК. В производството по гр.д.№655/2008г. на В. окръжен съд и по гр.д.№8136/2006г. на Варненския районен съд доводи за наличие на подобен порок на решението на ПК не са били навеждани и съответно съдът не е разполагал и с правомощието да извърши косвен съдебен контрол именно в тази насока.

И тъй като представените с молбата доказателства не съдържат данни за осъществяване на факти,които страната да не е могла да узнае при полагане на необходимата грижа за водене на исково производство, нито се установява поради тази причина относимите факти да не са били известни на съда и да не са били съобразени при постановяване на решението, нито е налице последваща изрична отмяна на постановление на държавно учреждение по смисъла на чл.303,ал.1,т.3 ГПК,настоящият състав приема, че не е налице основание за отмяна по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 и т.3 ГПК и подадената от С.К.Т. и С.П.Т. молба за отмяна следва да бъде оставена без уважение.

По изложените по-горе съображения,Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от С.К.Т. и С.П.Т. молба за отмяна на влязлото в сила решение на В. районен съд, постановено на 09.07.2007г. по гр.д.№8136/2006г.

Председател:

Членове: