Отмяна на влязло в сила решение

отмяна-нарушено право на участие

2

Р Е Ш Е Н И Е

№ 275

С., 19.05 . 2011 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на дванадесети май две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове: АЛБЕНА БОНЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря С.Т, като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 1391 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 307, ал.2 ГПК.

С решение № 146 от 04.12.2008 година по гр.д. № 910/2008 година на Русенски районен съд е уважен иск с правно основание чл. 128 КТ, предявен от Ц.И.А. от [населено място] против Т.П.П. и [фирма], [населено място], осъдени да заплатят солидарно сумата 1664,64 лева, съставляващи неизплатено трудово възнаграждение за 2004г. и сумата 770,50 лева – трудови възнаграждения за периода от м. януари до 15 май 2005 година, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 29.02.2008 г.

С молба вх. № 15217 от 25.03.2010 година, подадена от Т. Планево П. от [населено място] се иска отмяна на влязлото в сила решение на Русенски районен съд по гр.д. № 910/2008 г. на основание чл. 303, ал.1, т.5 ГПК. Поддържа се, че вследствие на нарушаване на съдопроизводствените правила, молителят е бил лишен от възможност да участвува в производството по делото. Твърди се, че в призовката, връчена на настоящия адрес на молителя са отразени неверни обстоятелства, тъй като лицето дало сведения, че молителя не пребивава на адреса е негов близък, който не е разговарял с връчителя; че за постановеното решение молителят е узнал от поканата за доброволно изпълнение, връчена от съдебния изпълнител на 12.02.2010 г.

Ответникът по молбата за отмяна Ц.И.А. счита същата за неоснователна.

Ответникът [фирма] не взема становище.

Молбата за отмяна е постъпила своевременно в срока по чл. 305, т.5 ГПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, молбата за отмяна на влязлото в сила решение е неоснователна предвид следните съображения:

Съгласно чл. 303, ал.1, т.5 ГПК, заинтересованата страна може да иска отмяна на влязлото в сила решение, когато вследствие нарушаване на съответните съдопроизводствени правила е била лишена от възможност да участвува в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Извършените в производството по делото съдопроизводствени действия не дават основание да се приеме, че молителят Т.П.П. е бил лишен от участие в делото. В хода на съдебното производство молителят е бил прозоваван на регистрирания в [община] постоянен и настоящ адрес: [населено място], ул. Б.” № 56, вх.1, ет.7 и [улица], вх.1 ет.4, призовките от които адреси са върни с удостоверяване от връчителя, че лицето е напуснало постоянния адрес без данни за нов и не обитава посочения настоящ адрес. Отсъствието му за период по-дълъг от месец и от двата адреса е удостоверено със свидетел, поради което извършеното по делото призоваване по реда на чл. 50 ГПК отм. е законосъобразно.

Въведените с молбата за отмяна твърдения, че извършеното от връчителя удостоверяване е невярно не са доказани - не е опровергано официалното удостоверяване на връчителя, че лицето не пребивава на регистрирания настоящ адрес; че отразените в призовката обстоятелства са неистински.

Неоснователно е и оплакването, че молителят е бил лишен от възможност да обжалва съдебното решение. В производството пред първоинстанционния съд, страната е била представлявана от назначен от съда представител – адвокат Л. Б. от Р. адвокатска колегия, на която съдебният акт и възможността за обжалването му са редовно съобщени.

Оплакванията за неправилност на съдебното решение не следва да бъдат разглеждани като неотносими към основанията за отмяна по чл. 303 ГПК.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.3 ГПК, на ответника по молбата за отмяна Ц.И.А. следва да бъдат присъдени направените в производството съдебни разноски в размер на 150 лева – възнаграждение, изплатено по договор за правна помощ от 11.05.2011 г. с адвокат М. Д. от Р. адвокатска колегия.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ без уважение молба вх. № 15217 от 25.03.2010 година, подадена от Т.П.П. от [населено място] за отмяна на влязлото в сила решение на Русенски районен съд по гр.д. № 910/2008 г. на основание чл. 303, ал.1, т.5 ГПК.

ОСЪЖДА Т.П.П. от [населено място], [улица], вх. А, ет.4, с ЕГН [ЕГН] да заплати на Ц.И.А. от [населено място], ЕГН [ЕГН] сумата 150 (сто и петдесет) лева съдебни разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: