Отмяна на влязло в сила решение

отмяна-нови писмени доказателства

РЕШЕНИЕ

№ 297

София, 13 юли 2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на първи юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Б

ЧЛЕНОВЕ: М.П

Б.И

при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 989 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 307 ГПК.

Постъпила е молба за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила определение № 473/29.04.09 на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение по гр.д. № 530/2009, с което не е допуснато касационното обжалване на въззивното решение на Варненския окръжен съд по гр.д. № 1581/2008.

Молителят М.К.Т. иска отмяната на посоченото определение, тъй като са открити нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни при решаването му и с които той не е могъл да се снабди своевременно.

Ответникът по молбата [фирма], София не взема становище.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, като констатира, че атакуваното определение е постановено на 29.04.2009 г., когато е влязло в сила, а молбата за отмяна е постъпила на 20.04.2010 г., намира, че тя е подадена в срок и е редовна.

Разгледана по същество молбата е неоснователна.

Върховният касационен съд намира, че представеното решение на Конституционния съд не удостоверява факти и обстоятелства, които имат значение за решаването на делото. С него е установена противоконституционността на част от разпоредбата на чл. 280, ал. 1 ГПК. Това решение на конституционния съд има действие занапред.

Видно от изложеното представеното писмено доказателство няма значение за решаването делото, поради което атакуваното определение не може да бъде отменено на предявеното основание.

Ответникът по молбата [фирма], София не пренедира разноски в касационното производство.

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ

молбата на М.К.Т. за отмяна на влязлото в сила определение № 473/29.04.09 на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение по гр.д. № 530/2009на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!