Отмяна на влязло в сила решение

отмяна-нови писмени доказателства

РЕШЕНИЕ

№ 374

София, 03. октомври 2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на двадесет и осми септември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Б

ЧЛЕНОВЕ: М.П

Б.И

при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 1356 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 307 ГПК.

Постъпила е молба за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влезлите в сила решения на Бургаския окръжен съд от 11.07.2002 г. по гр.д. № 741/2001, с което са уважени предявените искове по чл. 108 и чл. 109 ЗС и от 29.10.2007 г. по гр.д. № 624/2005, с което са уважени предявените искове по чл. 59 и чл. 86 ЗЗД.

Молителят В.С.М. иска отмяната на посочените решения, тъй като са открити нови писмени доказателства от съществено значение за двете дела, които не са могли да му бъдат известни при решаването им и с които той не е могъл да се снабди своевременно.

Ответниците по молбата С.Н.А. и Л.Н.Х. я оспорват, като считат, че при полагане на дължимата грижа за добро водене на делото молителят е могъл да се снабди с представените в настоящото производство документи.

Ответникът по молбата Д.Г.М. не взема становище.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, като констатира, че атакуваните решения са влезли в сила съответно на 11.02.2004 г. и на 29.10.2007, молителят твърди, че е узнал за новите доказателства на 19.05.2009 г., а молбата за отмяна е постъпила на 14.08.2009 г., намира, че тя е подадена в срок и е редовна.

Разгледана по същество молбата е неоснователна.

Представените документи – строителни книжа от 1988 г. издадени на праводателя на молителя са новооткрити и удостоверяват обстоятелства, които имат значение за решаването на двете дела, но те са се намирали в техническата служба на [община], били са достъпни и при полагане на дължимата грижа за добро водене на делото молителят е могъл да се снабди с тях своевременно.

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ

молбата на В.С.М. за отмяна на влезлите в сила решения на Бургаския окръжен съд от 11.07.2002 г. по гр.д. № 741/2001 и от 29.10.2007 г. по гр.д. № 624/2005 на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.