Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

Гр.София, 21,07,2010 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Р.Б, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на деветнадесети април през две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Р

ЧЛЕНОВЕ: Д.П

Т.К

при секретаря К.А, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 104 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.303 и сл. ГПК.

Образувано е по молба на “Т”Е. , гр. С., П.А.Г. и С.К.Г. , последните двама от гр. П. за отмяна на решение № 479/20.10.2009г. по ч.гр.д. № 841/2009г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което оставена без уважение жалбата на П.А.Г. и С.К.Г. против действията на ЧСИ Н. Т. по издаване на постановление от 22.07.2009г. за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 421/2007г.

Молителите поддържат основанието по чл.305, ал.1, т.5 ГПК във вр. и с чл.304 ГПК. Твърдят, че са били лишени от възможност на участват в производството по жалбата срещу действията на съдебния изпълнител, тъй като делото е разгледано в закрито заседание в нарушение на чл.436, ал.2 ГПК, а на длъжника – “Т”Е. не е бил връчен препис от жалбата на ипотекарните длъжници. Заявяват и основанието по чл.303, ал.1, т.1 ГПК доколкото не са могли да представят писмени доказателства към жалбата.

Ответникът “П”АД, гр. С. оспорва молбата за отмяна.

С определение № 14/24.02.2010г. ВКС, ТК, І отд. допусна молбата за отмяна до разглеждане.

Изпълнителното дело № 421/07г. е образувано по молба на “П”АД срещу “Т”Е. въз основа на изпълнителен лист от 25.04.2007г., издаден по гр.д. № 2352/2006г. от Пазарджишкия районен съд. С молбата взискателят иска изпълнението да бъде насочено срещу недвижими имоти, върху има учредена ипотека.

Обжалваният акт на съдебния изпълнител е постановление за възлагане на недвижим имот – самостоятелен обект в сграда в северната секция на масивна вилна сграда в летовище “С”, община П., собственост на П. Г. и С. Г. , които са учредили в полза взискателя ипотека върху имота с нотариален акт от 15.11.2005г.

Производството по ч.гр.д. № 421/09г. е образувано по жалба на П. Г. и С. Г. срещу постановлението от 22.07.2009г. за възлагане на недвижимия имот.

Жалбата срещу действията на съдебния изпълнител е постъпила след 01.03.2008г., поради което окръжният съд разглежда частната жалба по реда на ГПК в сила от 01.03.2008г. – т.10 на Пар.2 от ПЗР на ГПК, ДВ бр.59/2007г.

По силата на чл.435, ал.4 ГПК трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител, само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора или възбраната се намират в това лице, като преписи от жалбата на третото лице се връчват на длъжника и на взискателя – чл.436, ал.2 ГПК. Подадените от трети лица жалби се разглеждат в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, длъжника и взискателя по изпълнителното дело – чл.437, ал.2 ГПК. Разпоредбата на чл.429, ал.3 ГПК, че изпълнителният лист има сила и срещу лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечение на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ, задължава третото лице да търпи изпълнителни действия по отношение на собствената си вещ, независимо че не е длъжник на взискателя, но не променя процесуалното му качество на трето лице в изпълнителното производство.

В случая, по делото липсват данни препис от жалбата на третите лица да е връчен на длъжника – “Т”Е. , както и жалбата е разгледана в закрито заседание. Нарушаването на процесуалните правила на чл.436, ал.2 ГПК и на чл.437, ал.2 ГПК има за последица лишаване на надлежните страни от възможност да участват по делото, поради което е налице основанието по чл.305, ал.1, т.5 ГПК за отмяна на постановеното решение.

Не е налице основанието по чл.305, ал.1, т.1 ГПК, тъй като молителите се позовават на писмени доказателства, съдържащи се в изпълнителното дело, които следва да се съобразят от съда при новото разглеждане на жалбата.

Право на разноски за настоящото производство имат молителите, поради което ответникът следва да заплати на “Т”Е. платеното адв.възнаграждение в размер на 150 лв., а на тримата молители общо сумата от 25 лв. за внесената държавна такса.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ, на основание чл.305, ал.1, т5 ГПК, решение № 479/20.10.2009г. по ч.гр.д. № 841/2009г. на Пазарджишкия окръжен съд.

ВРЪЩА делото на Пазарджишкия окръжен съд за ново разглеждане.

ОСЪЖДА “П”АД, гр. С., ул.”Д” № 37, да заплати на “Т”Е. , гр. С., ул.”Е” № 9а, сумата от 150 лв. /Сто и петдесет лв./ - разноски, както и на “Т”Е. , гр. С., ул.”Е” № 9а, П.А.Г. и С.К.Г., двамата с адрес: гр. П., ул.”Г” № 1* ет.5, ап.17, сумата от 25 лв. /Двадесет и пет лв./ - разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.