Отмяна на влязло в сила решение

отмяна-нарушено право на участие

№ 150

С., 21.03.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р.Б, състав на първо гражданско отделение, в открито заседание на петнадесети март две хиляди и дванадесета година, в състав:

Председател: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

при секретаря Е.П, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр.д.№68 по описа за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.303, т.1 и т.5 от ГПК.

Образувано е по молби вх.№1869 и вх.№1870 от 01.03.2011г., уточнени с молба вх.№6806/05.05.11г. на Методи И. М. за отмяна на влязлото в сила решение №388 от 29.09.2010г. по гр.д.№679/09г. на Върховния касационен съд, второ гражданско отделение.

В уточняващата молба се твърди, че касационното производство е протекло без участие на молителя, без негов процесуален представител и при липса по делото на своевременно подадения от него отговор на касационната жалба - молба вх.№36926/23.12.2008г., която молителят прилага.

Ответниците в производството З.В.Я. и А.Л.Я. оспорват молбата. Считат, че тя е неоснователна.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение приема, че молбата за отмяна е процесуално допустима, но разгледана по същество – неоснователна. Съображенията за това са следните:

На първо място – молителят е квалифицирал молбата си по чл.303, ал.1, т.1 и т.5 от ГПК, но в съдебното заседание пред ВКС неговият процесуален представител е заявил, че не поддържа основанието по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК. Действително, доколкото в молбите си той не се позовава на нови обстоятелства или нови писмени доказателства, квалификацията по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК е неправилна. Приложените към уточняващата молба писмени доказателства не са такива по чл.303, т.1 от ГПК, а са свързани с твърденията на молителя за момента на узнаване на решението на ВКС и съответно – за спазване на срока по чл.305, ал.1, т.5 от ГПК /

покана за доброволно изпълнение от 17.03.2011г., известие за доставянето и от 21.03.11г. и изпълнителен лист

/, както и с твърденията, че действително молителят е подал отговор на касационната жалба, който не е бил съобразен от състава на ВКС при постановяване на атакуваното решение /

молба вх.№36926/23.12.2008г.

/. Другите документи, които се съдържат в папката по настоящото дело, също не са свързани с основание по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК, а представляват оплакванията на молителя до инспектората към В. и получения отговор; извадка от регулационния план на населеното място, както и множество копия от документи, приложени към молбата-обяснение, подадена два дни преди съдебното заседание, за които не се твърди да са нови по смисъла на чл.303, ал.1, т.1 от ГПК, а и те са приложени по делото /

нот.акт №139/1970г., нот.акт №93/92г., протокол №12 от 30.01.91г., писмо №12 от 13.06.91г., банков превод №1422 от 18.07.91г., удостоверение № АГ 94-Л-133 от 24.10.97г., нотариална покана от 18.10.94г, скица от 04.06.1999г./

или пък нямат отношение към доказателствения материал

/ жалба до прокуратурата от 28.11.95г., сметка и приходен ордер от 12.12.08гг. за платени суми по изпълнителното дело, образувано по невлязлото в сила въззивно решение, приходен касов ордер от 08.05.09г. по същото изпълнително дело, вносна бележка от 08.05.09г. за 150лв. за възнаграждение на вещо лице, вносна бележка от 02.11.08г. за платена държавна такса за изпълнителен лист, протокол от 08.05.09г. на ЧСИ за въвод във владение, уведомление за наложен запор по сметката на молителя от ЧСИ Б. Я., съобщение от 27.12.11г. от същия ЧСИ за плащане на суми по изпълнителното дело, известие за доставено писмо на молителя в ЕС по правата на човека в С.

/. При това положение единственото основание на молбата се явява чл.303, ал.1, т.5 от ГПК и на това основание тя следва да бъде разгледана.

Съгласно чл.303, ал.1, т.5 от ГПК, отмяна на влязло в сила решение може да се иска тогава, когато страната, вследствие нарушаване на съответните правила, е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени, непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.

Настоящата молба за отмяна се основава на твърденията, че молителят не е участвал нито лично, нито чрез процесуален представител в производството пред ВКС, по което е постановено атакуваното решение, а освен това подаденият от него отговор на касационната жалба не е бил приложен по делото и не е съобразен от състава на ВКС. Тези твърдения обаче не обосновават основание за отмяна по чл.303, ал.1, т.5 от ГПК, тъй като в случая съдът не е нарушил процесуални правила, обезпечаващи участието на страната в производството и възможността за осъществяване на надлежно процесуално представителство. Съгласно чл.289 от ГПК, уведомяването на страните за насрочените от ВКС заседания се извършва чрез обнародване в Държавен вестник. Откритото съдебно заседание по гр.д.№679/09г. на ВКС, ІІ ГО е проведено на 23.09.2010г. За него страните са били уведомени чрез обнародване в ДВ бр.58 от 30.07.2010г. Следователно молителят е бил своевременно уведомен за заседанието на ВКС по предвидения процесуален ред и е могъл да участва в него лично или чрез упълномощен адвокат и там да развие всички свои доводи за неоснователност на касационната жалба. Неучастието му в заседанието и липсата му на защита по делото не може да се вмени във вина на съда и не може да обоснове основанието по чл.303, ал.1, т.5 от ГПК за отмяна на влязлото в сила решение. От друга страна неприлагането на молбата му вх.№36926/23.12.2008г. към делото на ВКС /тя остава приложена към въззивното производство/ не обосновава основание за отмяна, тъй като не покрива нито една от хипотезите на чл.303, ал.1, т.5 от ГПК. Несъобразяването на тази молба от състава на ВКС има значение единствено за фазата по чл.288 от ГПК, а за следващата решаваща фаза по чл.290 от ГПК молителят е имал процесуална възможност за защита, включително и като представи пред съда въпросната молба с искане да бъде съобразено становището му по нея. Същото се отнася и за въведените едва в пледоарията на процесуалния представител на молителя твърдения – че не му е бил връчен препис от уточняващата молба към касационната жалба. Това твърдение е късно въведено в процеса, но независимо от това, дори то да е вярно, нарушението на съда не е основание за отмяна на влязлото в сила решение, тъй като молителят не е бил лишен от възможност да се запознае с делото след допускането му до разглеждане по същество и да участва в него във втората му решаваща фаза, като развие защитната си позиция по съществото на правния спор.

Водим от изложеното

,

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ

молби вх.№1869 и вх.№1870 от 01.03.2011г., уточнени с молба вх.№6806/05.05.11г. на Методи И. М. и за отмяна на влязлото в сила решение №388 от 29.09.2010г. по гр.д.№679/09г. на Върховния касационен съд, второ гражданско отделение.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!