Отмяна на влязло в сила решение

отмяна-нарушено право на участие

3

№ 436

гр. София, 11.12.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р.Б, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на седми ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря А.И

изслуша докладваното от съдията Б.П

гражданско дело № 610 по описа за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК

В.Л.Н. е поискал с молба вх.№ 3288 от 16.05.2012г. да се отмени на основание чл.303 ал.1 ГПК влязлото в сила на 17.02.2012г. решение № 65 по гр.д.№ 156/2012г. на Пернишкия окръжен съд.

Молителят твърди, че при разглеждане на делото пред въззивния съд е нарушено правото му на участие поради неспазване на разпоредбата на чл.437 ал.2 ГПК като освен, че делото е разгледано в закрито заседание, не са обсъдени и доводите в отговора на жалбата.

Ответниците не са подали отговор на молбата за отмяна .

Молбата за отмяна е подадена в тримесечния срок по чл. 305 ал.1 т.5 ГПК.

С решението по гр.д.№ 156/2012 г. на Пернишкия окръжен съд е отменено по жалбата на Д.Г.Е. действието на ЧСИ С. Б. рег.№ 753 КЧСИ по изп.д.№ 20117530401521/1011г. изразяващо се във въвод във владение с протокол от 05.12.2011г. на В.Л.Н. само по отношение на 182 кв.м. неурегулиран поземлен имот - дворно място/ с площ от 660 кв.м. в [населено място], [община] , махала „П.” при съседи Г. М., И. К. , земеделски земи, път и С.И.И. и построените в имота сгради, и е спрял изпълнението по изпълнителното дело.

Съгласно ТР 90/1972г. на ВС, ОСГК, което запазва действието си и по действащия ГПК поради идентичност на правната уредба, молбата за отмяна е процесуално допустима.

Жалбата срещу действията на съдебния изпълнител е подадена от трето лице и в този случай съгласно разпоредбата на чл. 437 ал.2 ГПК е следвало да бъде разгледана в открито заседание с призоваване на страните. В нарушение на така установената в закона процедура Пернишкият окръжен съд е разгледал жалбата в закрито заседание, с което е нарушил правото на молителя да участва по делото като бъде призован и се изслушат възраженията му от съда, поради което е налице основанието на чл. 303 ал.1 т.5 ГПК. Влязлото в сила решение следва да се отмени и делото да се върне на Пернишкия окръжен съд за ново разглеждане.

Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА на основание чл.303 ал.1 т.5 ГПК влязлото в сила решение на Пернишкия окръжен съд № 65 от 17.02.2012г. по гр.д.№ 156/2012г. и

ВРЪЩА делото на Пернишкия окръжен съд за ново разглеждане от друг състав по реда на чл.437 ал.2 ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: