Отмяна на влязло в сила решение

отмяна-нови обстоятелства

отмяна-нови писмени доказателства

РЕШЕНИЕ

N 461

София,17.12.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

на Република БЪЛГАРИЯ, ПЪРВО

отделение в открито съдебно заседание на деветнадесети ноември, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Н

ЧЛЕНОВЕ: К.А

Л.А

При участието на секретаря Д.Ц като разгледа докладваното от съдия К.А

гр.д. N 368

по описа за

2012 година

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.303, ал.1, т.1 ГПК.

М.Г.К. и С.О.К. са подали молба за отмяна на влезли в сила решения № 2653 от 6.08.2009 г. по гр.д. № 4405 от 2004 г. на Варненския районен съд, 10 състав и решение № 639 от 16.05.2011 г. по гр.д. № 2628 от 2009 г. на Варненския окръжен съд, с което е оставено в сила, поради възникнали нови обстоятелства, документирани със заповед № .... от ..... г. на Кмета на община “В.”, които са от съществено значение за крайния извод по делото. Молят да се отмени решението и делото да се върне за ново разглеждане.

Ответника Н.И.Т. е оспорила молбата като подържа, че същата е недопустима, тъй като е изтекъл тримесечният срок за подаването й съгласно чл.305, ал.1 ГПК и при условията на евентуалност подържа неоснователност на молбата.

Върховният касационен съд, състав на Първо г.о. като прецени наведените оплаквания по чл.303, ал.1, т.2 ГПК, доводите на страните и данните по делото приема следното :

Молбата е допустима, защото е подадена от надлежни страни, срещу влязло в сила решение, което е неблагоприятно за тях, в хипотезата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК , която допуска отмяна на влязъл в сила съдебен акт и в законният срок.

С решение от 16.05.2011 г. постановено по гр.д. № 2628 от 2009 г. по описа на Варненския окръжен съд е оставено в сила решение № 2653 от 6.08.2009 г. по гр.д. № 4405 от 2004 г. на Варненския районен съд , 10 състав , с което на основание чл.203 ЗУТ е предвидено обособяване на два дяла от магазин в триетажната сграда в [населено място], [улица] въз основа на одобрен инвестиционен проект .

С това решение е обявен за окончателен съставеният въз основа на обособените дялове разделителен протокол.

С определение № 944 от 24.10.2011 г. по гр.д. № 836 от 2011 г.на Върховния касационен съд, Второ отделение, постановено по реда на чл.288 ГПК не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение и от датата на постановяването му касираният съдебен акт е влязъл в сила.

Молбата за отмяна е депозирана с вх. № 1538 от 20.01.2012 г. , т.е. три месеца след влизането на решението в сила- чл.305, ал.1, т.1 ГПК. В случаите когато новото обстоятелството е възникнало или новото доказателство е намерено преди влизане в сила на решението, то срока започва да тече от датата на която атакуваният съдебен акт се ползва със “сила на пресъдено нещо”. Следователно същата е подадена в определеният тримесечен срок – чл.305, ал.1, т.1 ГПК и е допустима.

Молбата за отмяна е неоснователна поради следното:

Молителите се позовават на ново възникнало обстоятелство, представляващо констативен протокол от 2.09.2011 г. на комисия, назначена по реда на чл.196, ал.1 ЗУТ за оглед и установяване на техническите характеристики на обекта и издадената въз основа на него заповед. В молбата се посочва, че към делото не са били приобщени доказателства, установяващи, че през 1974 г. когато сградата е била преустроена в “ Д.” са били премахнати носещи стени в сутеренния, партерния и първия етаж. Освен това не било взето предвид ,че съгласно проекта се обособява нов вход на фасадата, а сградата е паметник на културата. Въз основа на този протокол е изготвена заповед № ... от .... г. на Кмета на община “В. “, в която се съдържа изрично указание фасадата да не се променя. Тази заповед представлява и новото доказателство дало основание за подаване на молбата за отмяна.

Настоящия състав намира, че представената заповед , която е издадена след влизане на въззивното решение се основава на обстоятелства, които са били известни при изготвянето на инвестиционните проекти за разделянето на магазина на два дяла. Следователно не са налице нови обстоятелства, които биха се отразили на решението за обявяване на окончателен разделителен протокол тъй като не биха се променили условията при които е утвърден инвестиционния проект, включващ законно установените части- архитектурна конструктивна, В и К и ел. инсталации. При обособяването на дяловете е взето предвид ,че следва да се отвори нов вход от към фасадата и едновременно с това да се запази нейния вид, тъй като е паметник на културата. Затова е бил предвиден витринен вход, който не би променил вида на фасадата на сграда.

По своята същност с молбата се навеждат вече известни оплаквания за неправилност на решението, които не може да се инвокират по пътя на отмяната, която е извънреден извън инстанционен способ за проверка на влезли в сила решения при точно определени в закона хипотези. Молителите се позовават на първата хипотеза на текста, която обаче в случая не се установява.

Молителите следва да заплатят на ответницата направените по делото разноски, които са в размер на 1200 лв. и са документирани с договор за правна защита и съдействие № .... от ..... г.

Молбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

По тези съображения , ВКС, състав на Първо г.о.

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ без уважение молбата на

М.Г.К. и С.О.К. за отмяна на влезли в сила решения № 2653 от 6.08.2009 г. по гр.д. № 4405 от 2004 г. на Варненския районен съд, 10 състав и решение № 639 от 16.05.2011 г. по гр.д. № 2628 от 2009 г. на Варненския окръжен съд като

НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА

М.Г.К. с ЕГН [ЕГН] и С.О.К. ЕГН [ЕГН] да заплатят на Н.И.Т направените разноски по делото в размер на 1200/хиляда и двеста/ лева.

РЕШЕНИЕТО

е окончателно.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: