отмяна-нови обстоятелства

отмяна-неистинност на документ

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 125

София, 08.05.2012 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Р.Б, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ

ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Р. Иванова

при участие на прокурора Стаменова

и като изслуша докладваното от съдията Томов гр. дело № 21/2012 година,съобрази :

Производството е по реда на чл. 303, ал. 1, т.1 и т. 2 от ГПК

Молба за отмяна на решение от 10.07.2008г по гр.д. № 1096/2005г на Софийски градски съд,4-ти състав , влязло в сила като потвърдено с решение от 26.01.2009г по гр.д. №994/2008г на Софийски апелативен съд , е постъпила от К.И.Б. от [населено място] , кв. Д. .

С влязлото в сила решение е бил отхвърлен частичен иск на настоящия молител ,за ангажиране отговорността на държавата на основание чл.1 от ЗОДВПГ отм. и чл. 7 от Конституцията в лицето на Министерство на правосъдието и Окръжен съд [населено място] да обезщетят вредите , причинени от М.Б.Б. в качеството му на синдик на ЕТ”К. Фрукт К. Б. в производство по несъстоятелност. По отношение на ответника Министерство на финансите производството по делото е било прекратено .

Като нови писмени доказателства по чл. 303, ал. 1, т.1 ГПК и обстоятелства , свързани с основанието на чл. 303 ал.1 т. 2 от ГПК , молителят К. Б. сочи данни за образуваното н.о.х.д.№2268/2011г по описа на СРС ,НО ІV състав Прилага съдебно удостоверение от 21.03.2011г за предмета на делото и неговата висящност , протокол от съдебно заседание на 20.07.2011г за конституирането му като частен обвинител , справка кога молителят се е запознал с материалните по преписката. Подсъдим по делото е М.Б.Б. , с обвинение за престъпление по чл. 220 ал.1 НК . Приложен е и обвинителния акт по пр.пр. № 10572/2007 по описа на СРП от който е видно , че по наказателното дело се разследват като деяние именно действията и бездействията на синдика , изтъкнати от К. Б. като основание на иска за обезщетение от държавата , отхвърлен с аткуваното решение . Основание за отмяна на решението молителят обосновава и с твърдението си ,че замесени в престъпление по отношение на имуществото му са и Б.Д.С , съдия по делото за несъстоятелността на ЕТ”К. Фрукт К. Б. във Врачански ОС , назначил Б. за синдик . Б.Д.С е починал , представя се препис - извлечение от смъртен акт от 21.01.2011г . Представят се и протоколи с негови показания , снети в качеството му на свидетел по дознанието , според молителя съдържащи неистини .За тези обстоятелства и за твърденията , свързани с неправомерни интереси и действия от страна на представители на Първа инвестиционна банка, Врачански окръжен съд , съдебните състави , оставили без уважение жалби във връзка със съдебното производство по несъстоятелността и пр. , според молителя следва да се направи извод от приложените извлечение от сметка на [фирма] и останалите приложените към молбата доказателства.

Ответниците по молбата за отмяна Министерство на правосъдието , Министерство на финансите и Вр ОС са заявили становища , с които оспорват нейната основателност .

Върховна касационна прокуратура - страна по чл.10, ал.1 от ЗОДОВ, взема становище за неоснователност на молбата за отмяна.

Молбата е процесуално допустима , по същество е неоснователна.

За да е налице основание за отмяна на атакуваното влязло в сила решение , следва да са съществували обстоятелства от съществено значение за неговия изход , които молителят не е знаел или не е могъл да докаже , а ако се касае за престъпно действие на лица от кръга , посочен в чл. 303 ал.1 т.2 ГПК ,то основанието за отмяна следва първо да се установи по надлежния ред , с присъда на компетентния наказателен съд , или по реда за установяване на престъпно обстятелство по чл. 124 ал. 5 ГПК. Едва след като престъпното обстоятелство бъде установено по надлежния ред , а не на етап разследване, или образуване на наказателно производство, разпит на свидетели, повдигане на обвинение, внасяне на обвинителния акт в съда и др. процесуални действия , за които разследващите органи постановяваг актове, издава удостоверения или съставя протоколи, ще е налице основание по смисъла на чл. 303 ал.1 т.2 ГПК .Доказателствата , с които молителят се е снабдил понастоящем , установяват образувано наказателно производство , но същите не могат да служат нито в подкрепа на основание по чл. 303 ал.1 т.1 ГПК , нито сочат на предпоставки по чл. 303 ал.1 т.2 ГПК .

На следващо място , не е налице условието на чл. 303 ал.1 т.1 ГПК представените доказателства и изтъкнатите обстоятелства да са от значение за решаването на спора по конкретния иск. С решение 26.01.2009г. по гр.д.№994/2008г. на Софийски апелативен съд е оставено в сила решение от 10.07.2007г. по гр.д.№1096/2005г. на Софийски градски съд за отхвърляне на предявените от К.И.Б. частични искове с правно основание чл.1 от ЗОДВПГ срещу Министерство на правосъдието и Окръжен съд – Враца , по съображението , че не може да бъде ангажирана отговорността на държавата за незаконосъобразна дейност на синдик , тъй като съгласно чл.1, ал.1 от ЗОДВПГ държавата отговаря за вреди от административна дейност, а дейността на синдика, регламентирана в чл.658 от ТЗ , не е административна. Отговорността на синдика е лична ( чл.663, ал.3 от ТЗ ) Изтъкнато е също така, че Министерство на правосъдието и Окръжен съд - Враца не биха могли да отговарят по ЗОДВПГ(сега ЗОДОВ) за дейността на синдик ,тъй като последният не е длъжностно лице в системата на министерство на правосъдието, или на съда .Поради това , дори синдикът да е извършел престъпление , няма как обстоятелството да предпостави друг извод по основанието на иска , с оглед избраните от ищеца ответници по него .

По отношение на твърденията , че са налице нови писмени доказателства за неправомерните или престъпни действия на съдията Б.Д.С , назначил Б. за синдик по делото за несъстоятелността , понастоящем починал , следва да се изтъкне ,че от приложените към молбата за отмяна извлечение от сметка и протоколи за разпит на свидетел не може да се направи извод в тази връзка . Освен това решението, чиято отмяна се иска, не е постановено в производството по несъстоятелност, нито неправомерно поведение на съдията по несъстоятелността е сочено като основание, на което ищецът е основал претенциите си срещу държавата по чл.1 от ЗОДВПГ по отхвърления с влязло в сила решение иск .

Предвид изложеното молбата за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК е неоснователна и следва да се остави без уважение

Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

Р Е Ш И :

Оставя без уважение молбата на К.И.Б. от [населено място] , кв. Д. , за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК на решение от 10.07.2008г по гр.д. № 1096/2005г на Софийски градски съд, потвърдено с решение от 26.01.2009г по гр.д. №994/2008г на Софийски апелативен съд

ПРЕДСЕДАТЕЛ

:

ЧЛЕНОВЕ

: