София, 04 февруари 2013година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито заседание на двадесет и първи декември две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА

ЧЛЕНОВЕ :БЛАГА ИВАНОВА

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

при участието на секретаря:Аврора Караджова

и в присъствието на прокурора :Явор Гебов

изслуша докладваното от Съдия Елена

Величкова

касационно нох.дело №1981

по описа за 2012 година

Срещу въззивна присъда постановена по внохд.№283/2012 г. на Окръжен съд гр. Сливен е постъпила касационна жалба от частния обвинител Р. С. ,с доводи за нарушение на закона.

В съдебно заседание повереникът на частния обвинител участва с писменни бележки.

Защитата на подсъдимия С. С. е на становище жалбата ,като неоснователна да се остави без уважение.

Представителят на Върховната касационна прокуратура намира постановената въззивна присъда законосъобразна,а жалбата на частния обвинител неоснователна.

Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение ,като съобрази становищата на страните и за да се произнесе взе предвид следното:

С присъда от 12.07.2012 г. постановена по внохд.№283/2012 г. на Окръжен съд гр. Сливен е отменена осъдителна присъда по нохд.№135/2012 г. на Районен съд гр. Нова Загора и вместо това подсъдимия С. С. е признат за невиновен на 18.08.2011 г. в [населено място],при условията на опасен рецидив , с цел да набави за себе си имотна облага възбудил у Р. С. заблуждение,че и продава хероин,а вместо това й продал брашно,с което й причинил имотна вреда в размер на 1500 лв. и е оправдан по предявеното му обвинение по чл.211 НК вр. с чл.209 ал.1 НК вр. с чл.29 ал.1б Б НК.

ПО ЖАЛБАТА на частния обвинител С. :

Довода в жалбата е за неправилност и постановяване на присъда в нарушение на закона,тъй като приетото от въззивния съд ,че „нищожността на сделката осъществена в нарушение на закона изключва престъплението измама” е незаконосъобразно,а за престъплението измама е важно да се прецени имали въвеждане в заблуждение и последвало разпореждане,както е в случая.

Довода е основателен и законосъобразен.

По фактите въззивния съд е приел това ,което е установено от първоинстанционния съд,а именно че на инкриминираната дата подсъдимия и св.С. се срещнали ,след предварителна уговорка за купуване на хероин , подсъдимия й дал два пакета с печено брашно и получил от нея 1500 лв.Въззивния съд е приел,че подсъдимия е знаел ,че ще продаде на свидетелката „печено брашно „ ,което му било предадено от А. А..

При така установените факти ,за да признае подсъдимия С. за не виновен на 18.08.2011 г. в [населено място] да е измамил Р. С. въззивния съд е приел,че „ в настоящия казус липсва съставомерно деяние измама-както от обективна така и от субективна страна.Подсъдимия С. и частния обвинител С. са сключили договор за покупко –продажба на наркотично вещество,който съгласно чл.26 ал.1 ЗЗД е нищожен...и изначално не е породил права и задължения за страните,макар че по него са разменени насрещни престации...Въпреки че по делото е безспорно установено,че подсъдимия е продал на С. брашно вместо хероин,съдът приема ,че се касае за продажба на наркотично вещество,тъй като това е бил предмета на договора.”

Изводите са незаконосъобразни и сочат на смесване на понятията гражданско правна и наказателно правна измама.

От фактите е видно ,че С. е била въведена в заблуждение ,че купува хероин и е заплатила за него сумата от 1500 лв.

Престъплението измама по смисъла на чл.209 НК има само когато е налице имуществено разпореждане / не договор или сделка /,което не би било направено ако заблудения знаеше действителното положение и още един елемент,в резултат на това разпореждане да е настъпила имотна вреда.

Без коментар в тази връзка прието от въззивния съд,че частния обвинител „не само не е с ангажирана наказателна отговорност ,а търси и наказателно правна защита на забранена от закона престъпна сделка,по която е страна”.По горе бе посочено,че частния обвинител не е закупил наркотично вещество,а препечено брашно ,която сделка очевидно не е забранена от закона или престъпна и че не би „сключила тази сделка „ ако не беше измамена-въведена в заблуждение за да се разпореди с 1500 лв..Престъпния резултат са парите 1500 лв.,а не както е приел въззивния съд несъществуващото наркотично вещество .

По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение намира постановената въззивна присъда в нарушение на закона,не е приложен закона който е следвало да бъде приложен ,а жалбата на частния обвинител основателна.

Ето защо и на основание чл.354 ал.3 т.3 НПК вр. с ч.348 ал.1т.1 НПК Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА присъда по внохд.№283/2012 г. на Окръжен съд гр. Сливен и връща делото за ново разглеждане от стадия на съдебното заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :