currdb:
Решение №22/02.08.2016 по дело №3349/2014 на ВКС, ТК, I т.о.
Относно абстрактния характер на банковата гаранция спрямо валутното отношение и извършването на преценка за наличие на външна редовност на посочените в банковата гаранция и представени с искането за плащане по нея документи, като условие за плащане по гаранцията.

чл. 442 ТЗ 
Банковата гаранция, попадаща в приложното поле на ЕПГП 1992г, има абстрактен характер спрямо валутното отношение, доколкото изрично от съдържанието й не следва противното. Условие за плащане по нея е извършване на преценка за наличие на външна редовност на посочените в банковата гаранция и представени с искането за плащане по нея документи. А. характер на гаранцията не е абсолютен, като банката може да откаже плащане при явна неоснователност на претенцията, установена с писмени доказателства, при която е налице нарушение на принципа за добросъвестност и очевидна злоупотреба при упражняване на правата по обезпечението от страна на бенефициера, изводими от валутното отношение.

Р Е Ш Е Н И Е

№22

гр. София,02.08.2016 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на двадесет и осми януари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия К. Недкова т. дело N 3349 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение № 1238 от 16.06.2014г. по т.д. № 3826/2013г. на Апелативен съд С., с което е потвърдено решение от 08.08.2013г. по т.д. № 3229/2012г. на Софийски градски съд, ТО, 10 състав, в частта за отхвърляне на предявените от касатора срещу [фирма] искове с правно основание чл.442 ТЗ за заплащане на сумата от 175 522,78 лева, представляваща разликата над присъдените 2679 лева от общо предявения размер от 178 201,78 лева – задължение по банкова гаранция изх. № НД 296/ 26.04.2006г. и в частта за разноските.

В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и необоснованост, поради което се иска отмянат...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.