currdb:
Решение №183/01.11.2016 по дело №702/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
Застрояването пречка ли е за възстановяване на собствеността в хипотезата на чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ и има ли изискване за законност на строителството или е достатъчно да се установи завареното фактическо състояние към момента на влизане в сила на ЗСПЗЗ? Приложим ли е предвиденият в ЗСПЗЗ ред за възстановяване правото на собственост в случаите, когато преди колективизацията имотът е изгубил качеството си на „земеделска земя“ и е придобил статут на урбанизирана територия, както и по въпроса дали общественото мероприятие в имота, отреден за Национален киноцентър е реализирано и съставлява ли то пречка за възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ?

чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 183

София, 01.11.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ:Светлана Калинова

Геника Михайлова

при участието на секретаря Даниела Цветкова

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело № 702 от 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място], местност „Киноцентър“, п.к.1616 срещу въззивното решение на Софийския апелативен съд, ГК, VII състав, постановено на 25.11.2014г. по в.гр.д.№2492/2014г., с което е потвърдено решението на първоинстанционния съд, с което е уважен иск с правно основание чл.108 ЗС, предявен от [фирма] против [фирма] за предаване владението на незастроено дворно място с площ от 7480кв.м., находящо се в бившето землище на [населено място], местност „Краварника“, част от имот пл.№353, кадастрален лист 639/659 от кадастрален план, изработен преди 1956г., а понастоящем представляващ поземлен имот с пл.№133 в...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.