currdb:
Решение №171/08.11.2016 по дело №3046/2015 на ВКС, ТК, I т.о.
Дали с отмяната от съда на индивидуален административен акт, който по силата на закона подлежи на предварително изпълнение, отпадат с обратна сила и всички негови последици,съответно отпада ли с обратна сила правното основание за престациите, извършени на основание договор, цената по който е определена в отменения индивидуален административен акт?

чл. 177, ал. 1 АПК чл. 195, ал. 1 АПК чл. 55, ал. 1 ЗЗД 
След като по силата на разпоредбата на чл.177 ал.1 АПК отмяната на индивидуалния административен акт има действие по отношение на всички,а чл.195 ал.1 АПК урежда по изключение действие занапред само на отмяната на подзаконовия нормативен акт,то по аргумент от противното отмяната по съдебен ред на решението на Д. /представляващо индивидуален административен акт/ има обратно действие,с което се заличават всички целени от неговия издател правни последици от момента на издаването му. Прието е,че при това действие на отмяната на административния акт,определящ временни цени за услугата „достъп“, отпада с обратна сила и основанието за дължимост на паричните престации, което обосновава уважаване на предявена от производителя на електрическа енергия от възобновяеми източници претенция на правно основание чл.55 ал.1 пр.3 ЗЗД.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 171

[населено място] , 08,11, 2016г.

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публичното заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря Наталия Такева като изслуша докладваното от съдия Цолова т.д.№3046/15г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] против решение №214 от 11.06.2015г. по в.т.д.№257/15г. на Апелативен съд П..Със същото е отменено решение №71/09.02.15г. по т.д.№438/14г. на Окръжен съд Пловдив в частта,с която са уважени частично предявените от [фирма] срещу [фирма] иск с правно основание чл.55 ал.1 предл.3 от ЗЗД, евентуално съединен с иск по чл.55 ал.1 предл.1 от ЗЗД/ - за връщане на платена на отпаднало основание /респ. без основание/ сума в размер на 26 407,51 лв.,представляваща платена в периода юни – септември /вкл./ 2013г. цена за достъп до мрежата на ответника,ведно със законната лихва и чл.86 ал.1 от ЗЗД – лихва за забава в размер на 1330,36 лв. за периода 07.12.2013г. – 05.06.2014г.; вместо това исковете до този размер са отхвърлени като неос...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.