currdb:
Решение №254/15.12.2016 по дело №1672/2015 на ВКС, ТК, I т.о.
Когато размерът на паричната престация за достъп до елекроразпределителните мрежи се определя по силата на закона от подлежащ на предварително изпълнение индивидуален административен акт на държавен орган, каквото е решението на ДКЕВР /сега КЕВР/ за определяне на временни цени, и актът бъде отменен по реда на АПК, отпада ли основанието за заплатените преди отмяната му цени за достъп и следва ли електроразпределителните дружества да върнат на В.-производителите заплатените цени за достъп за периода, през който решението на ДКЕВР е подлежало на предварително изпълнение?


Р Е Ш Е Н И Е

№ 254

гр. София, 15.12.2016 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на осми декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 1672 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение № 52 от 04.03.2015 г. по в. т. д. № 3/2015г. на Апелативен съд Варна, с което след отмяна на решение № 952 от 20.10.2014 г. по т. д. № 900/2014 г. на Окръжен съд Варна са отхвърлени като неоснователни предявените от [фирма] срещу [фирма] искове с правно основание чл.55, ал.1 ЗЗД за връщане на сумата от 33 538.33 лева, получена на отпаднало основание като цена на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежи за периода 11.10.2012г. – 05.07.2013г. по договор за присъединяване на обект на независим производител на ел. енергия, ведно със законната лихва, считано от 01.10.2013г. до окончателното плащане и по иск с правно основание

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.