currdb:
Решение №236/20.12.2016 по дело №3082/2015 на ВКС, ТК, II т.о.
Нищожна ли е клаузата по чл.146 ал.1 ЗЗП във вр. с чл.143 ЗЗП респ. дали се прилага изключението по чл.144 ал.3 т.1 ЗЗП в случая, когато клаузата предвижда, че цената на финансовата услуга, при промяна пазарните тенденции, може само да нараства, но не и да намалява?

чл. 146, ал. 1 ЗЗП чл. 143 ЗЗП чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 236

София, 20.12.2016 годинаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното съдебно заседание на седми декември две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДЕДАТЕЛ: Камелия Ефремова

ЧЛЕНОВЕ: Бонка Йонкова

Евгений Стайков

при секретаря Александра Ковачева

изслуша докладваното от съдия Евгений Стайков т.д.№3082/2015г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на С. С. С. срещу решение № 1274 от 12.06.2015г., постановено по в.гр.д. №1382/2015г. по описа на Софийски апелативен съд, ГО, 8 състав, допълнено с решение №1734 от 31.07.2015г., постановено по същото дело.

С определение №623/20.07.2016г. по т.д.№3082/2015г. постановено по реда чл.288 ГПК, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в частта му, с която след частична отмяна на решение, постановено на 28.11.2014г. по гр.д. №14648/2013г. по описа на СГС, ГО, 21 състав, е отхвърлен предявения от С. С. С. против [фирма] установителен иск за прогласяване нищожността на клаузата на т.9.4 от „Общи условия /ОУ/, при които [фирма] предоставя ипотечни кредити на физически лица в сила от 27.05.2008г.”, неразделна ча...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.