currdb:
Решение №23/07.06.2017 по дело №2669/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 23

София, 07.06.2017 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на първи март, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря Ина Андонова

изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 2669/2016г.

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на И. И. К., Д. И. К. и М. И. Д., всички от [населено място], чрез процесуалния им представител адвокат Н. А., срещу въззивно решение № 237/18.02.2016г. по гр. дело № 34/2016г. на П. окръжен съд.

С определение №435/30.11.2016г. на основание чл.280,ал.1,т.2 ГПК е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по правни въпроси за задължението на въззивния съд като инстанция по същество при формиране на своите изводи по спорните въпроси на делото да изследва в пълнота всички събрани по делото доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на иска факти с изрично посочване въз основа на какви доказателства ги е направил.

Касаторът сочи неправилно прилагане на материалния закон, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила – основания за отмяна по