currdb:
Решение №92/06.07.2017 по дело №569/2016 на ВКС, ТК, I т.о.
Знание за какво следва да се разбира като „недобросъвестност” или „злоупотреба с право" по смисъла на чл.465 ТЗ, от страна на поемателя по запис на заповед?

чл. 465 ТЗ 
Недобросъвестност и злоупотреба с право ще е налице когато, предявявайки правата си по ефекта поемателят би получил плащане, в противоречие със съществуващи и противопоставими му като кредитор, от длъжника, респ. поръчителите на същия / чл.142 ЗЗД /, относими към съществуването на задължението факти и обстоятелства / извършени погашения на същото вземане, чрез различни погасителни способи /, за чието съществуване кредиторът знае и което пренебрегва, упражнявайки правата си по ефекта. С установяване недължимост по каузалното правоотношение се препятства събиране на същото вземане, но на основание абстрактната сделка.

№ 92

[населено място] , 06.07.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД , ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ , първо търговско отделение , в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти април, през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при секретаря Ангел Йорданов и като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 569 / 2016 год., за да се произнесе съобрази следното :

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] против решение № 338/09.11.2015 год. по т.д.№ 388/2015 год. на Пловдивски апелативен съд,с което е потвърдено решение № 211/14.04.2015 год. по т.д.№ 229/2014 год. на Пловдивски окръжен съд.С потвърденото решение е отхвърлен предявеният по реда на чл.422 ГПК от касатора, против В. П. , иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК, за установяване вземане на ищеца към ответника, на основание запис на заповед от 27.09.2007 год., с падеж 31.12.2009 год.,в размер на 35 811,25 лева - левовата равностойност на 18 310 евро / дължим остатък по ценната книга /.Касаторът оспорва правилността на въззивното решение,като постановено в противоречие с материалния закон - досежно мотивирания от съда извод за недоброс...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.