currdb:
Решение №107/07.07.2017 по дело №4580/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
При тълкуване на договор за продажба, сключен с нотариален акт, следва ли да се вземат предвид доказателствата, представени пред нотариуса за изповядване на сделката и да се отчете грешката на техническите органи за индивидуализирането на имота по действащия устройствен план , за да се установи действителната воля на страните по отношение на прехвърления имот?

чл. 20 ЗЗД чл. 183 ЗЗД 

2Р Е Ш Е Н И ЕN 107 гр. София 07.07.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

при участието на секретаря Анета Иванова

като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

гражданско дело N 4580/ 2016 г. по описа на Гражданска колегия, първо отделение, за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

П. К. С. е обжалвала въззивното решение на Пернишкия окръжен съд № 220 от 27.06.2016г. по гр.д.№ 270/2016г. в частта, в която е отменено решението на Пернишкия районен съд № 156 от 24.02.2016 г. по гражданско дело № 4786/2015 год. по иска с правно основание чл. 108 ЗС и той е уважен за по 4/12 идеални части за всеки един от ищците.

Ответниците изразяват становище, че жалбата е неоснователна и молят обжалваното решение да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество с определение по чл. 288 ГПК № 206 от 05.04.2017г. на основание