currdb:
Решение №97/07.07.2017 по дело №1108/2016 на ВКС, ТК, II т.о.
Може ли договор за наем на общински нежилищен имот, след изтичане на срока и при липса на противопоставяне от наемодателя, да се трансформира в безсрочен, при императивния характер на нормата на чл.14 от ЗОС.

чл. 236 ЗЗД чл. 14 ЗОС 
Въведеният от законодателя специален режим за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост: след проведен търг или конкурс и на база решение на ОбС и за определен в закона срок, изключва приложението на общото правило на чл.236, ал.1 от ЗЗД, позволяващо след изтичането на договорения конкретен срок на действие на наемния договор, при непротивопоставяне от наемодателя на продължаващото от страна на наемателя ползване на вещта, договорът да се счита за трансформиран в безсрочен.

Р Е Ш Е Н И Е

№. 97

гр. София,07.07.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на двадесет и пети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1108 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [община] срещу решение №4 от 08.01.2016 г. по в.гр.д.№632/2015 г. на АС Пловдив. С обжалваното решение е потвърдено решение №1302 от 14.07.2015 г. по гр.д.№2248/2014 г. на ОС Пловдив, с което е отхвърлен предявеният от [община] срещу [фирма] иск за сумата от 33 396 лв., обезщетение за ползване на нает недвижим имот за периода 01.04.2010 г. – 30.11.2013 г. след изтичане срока на договор за наем №133 от 25.02.2005 г.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и поради необоснованост. Посочва се, че сключеният между страните договор за наем не се е трансформирал в безсрочен, с оглед специалните правила, разписани в чл.14 от ЗОС, като предвид установеното по делото ползване на ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.