currdb:
Решение №78/10.07.2017 по дело №843/2016 на ВКС, ТК, I т.о.
За тълкуването на чл.263л ал.1 и 2 ТЗ относно това, кой е моментът на възникване на задължението за неустойка за забава при плащането на възнаграждение по сключен преди преобразуването договор в различните хипотезите на разпределени и неразпределени задължения между участващите в преобразуването търговски дружества.

чл. 263л ТЗ 

Решение по т.д.№ 843/2016 год. на ВКС-Търговска колегия, І т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78

София, 10.07.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на десети април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

при участието на секретаря Силвиана Шишкова, като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 843 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК. Образувано е по касационната жалба на Т. Й. И. срещу Решение № 682 от 20.01.2016 год. по гр.д. № 19283/2014 год. на Софийски градски съд.

Основанието за касиране на въззивния акт, въведено в жалбата е по чл.281 т.3 ГПК – неправилност, поради нарушение на материалния закон – чл.263л ТЗ. В касационната жалба за изложени подробни съображения относно правната същност на договорната неустойка, като предварително постигнато съгласие, че неизпълнението ще причини вреди на кредитора. Поради това, при преобразуване на търговското дружество-длъжник, възникването по смисъла на чл.263л ТЗ предхо...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.