currdb:
Решение №121/20.07.2017 по дело №553/2017 на ВКС, НК, III н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 121

София, 20 юли 2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на осми юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при секретаря Невена Пелова

и в присъствието на прокурор Атанас Гебрев

като изслуша докладваното от съдия Даниела Атанасова наказателно дело № 553/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на адвокат Д. П., защитник на подсъдимия Ж. Н. К., срещу въззивно решение № 67 от 07.04.2016 г. по внохд № 516/2016 г. по описа на Апелативен съд – гр.Варна.

В жалбата се изтъкват касационните основания по чл.348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК, но се излагат доводи в подкрепа единствено на касационното основание явна несправедливост на наложеното наказание. Претендира се незаконосъобразен отказ на въззивната и първата инстанция за приложението на разпоредбата на чл.55, ал. 1, т .1 от НК, при наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, като се изразява становище и за съществуваща възможност за приложението на чл. 58, б. „А“ вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, доколкото се касае за недовършен опит съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от НК....