Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

гр. София, 01.08.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на пети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 3004 по описа за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. от ГПК.

Образувано е по касационната жалба на Е. С. В., чрез пълномощниците й адвокатите М. и А., против въззивното решение № 114 от 30.03.2016 год. по гр. д. № 721/2015 год. на Пернишкия окръжен съд, с което е оставено без уважение искането й за поправка на очевидна фактическа грешка във въззивното решение № 446 от 10.12.2015 год. по същото въззивно дело.

Касаторката поддържа становище за неправилност на обжалваното решение, поради наличие на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК и иска отмяната му, като вместо това се допусне исканата поправка на допуснатата от въззивния съд очевидна фактическа грешка в бащиното й име – С., вместо грешно посоченото С..

Ответникът В. С. В. не оспорва касационната жалба.

Върховният касационен съд, в настоящият състав на Второ гражданско отделение, като взе предвид доводите на страните и въз основа на събраните доказателства, приема следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена от легитимирана страна по делото, в срока по чл. 283 ГПК и е насочена срещу решение на въззивен съд, допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК с определение № 465 от 12.12.2016 год. на ВКС. В него е прието, че по въпроса: Допустимо ли е по реда на чл. 247 ГПК да се отстрани ОФГ при грешно посочване в мотивите на решението на името на страна по делото, в хипотеза, при която диспозитивът не съдържа данни за името на същата, съгласно изискванията по чл. 236, ал. 1, т. 4 ГПК, произнасянето на въззивния съд е в противоречие с приетото в определение № 250 от 27.04.2015 год. по ч. гр. д. № 7328/2014 год. ІІІ г. о. на ВКС.

С посоченото определение състав на ВКС е допуснал поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитив на свое определение, с което е потвърдено друго, разрешаващо материалноправни въпроси, което е обосновало извода му за доближаването по характер на съдебния акт до решение, съответно за приложение на разпоредбата на чл. 236, ал. 1, т. 4 ГПК относно съдържанието на диспозитива.

Настоящият състав на ВКС, ІІ г. о. споделя възприетото в посоченото определение на ВКС, като го счита за приложимо и в настоящия случай. С въззивното решение от 10.12.2015 год. по гр. д. № 721/2015 год. на Пернишкия окръжен съд е потвърдено първоинстанционното решение от 22.05.2015 год. по гр. д. № 1757/2007 год. на Пернишкия районен съд и макар да инкорпорира диспозитива на потвърденото решение /съдържащо правилно посочване имената на страната/, същото не отговаря по съдържание на разпоредбата на чл. 236, ал. 1, т. 4 ГПК. Последната разпорежда решението да съдържа имената, съответно наименованието и адреса на страните. При липсата на посочване на имената на страните в диспозитива, то допуснатата в тях грешка в мотивите му следва да се поправи по реда на чл. 247 ГПК, доколкото представлява липсващ в диспозитива елемент на постановеното въззивно решение.

Обжалваното допълнително решение на въззивния съд, с което е оставил без уважение молбата на Е. С. В. за поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка в името й в предходното въззивно решение, противоречи на горната съдебна практика, поради което и след отмяната му следва да се постанови друго на основание чл. 291, т. 1 ГПК, с което молбата й бъде уважена.

Водим от горното и на основание чл. 293, ал. 2 ГПК Върховният касационен съд, ІІ г. о. в настоящият състав

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решение № 114 от 30.03.2016 год. по гр. д. № 721/2015 год. на Пернишкия окръжен съд и вместо това постановява:

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 446 от 10.12.2015 год. по същото дело на Пернишкия окръжен съд, като името на жалбоподателката, посочено като Е. С. В. да се чете Е. С. В..

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: