currdb:
Решение №136/03.08.2017 по дело №901/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№136

гр. София,03.08. 2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на осми юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА КОТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 901 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационно обжалване на решение № 8 от 11.01.2015г. по гр.д. № 715/2015г. на Апелативен съд - Пловдив, в частта, с която е потвърдено решение № 505 от 31.08.2015г. по 440/2014г. на Окръжен съд - Пловдив в частта за признаване за установено, че Н. Д. Н. дължи на С. Н. Н. сумата от 20 888,96 лева на основание запис на заповед за сума от 55 000 лева с падеж 17.02.2014г., заедно със законната лихва, считано от 06.03.2014г. до окончателното изплащане на сумата, ведно с присъдените разноски.

В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно, като постановено при нарушение на материалния закон и при превратно тълкуване на доказателствата по делото.

Ответникът, С. Н. Н., не представя отговор на касационната жалба.

С определение по