currdb:
Решение №142/07.08.2017 по дело №3266/2015 на ВКС, ТК, II т.о.
За предпоставките, при които е налице съпричиняване по смисъла на чл.51, ал.2 от ЗЗД и за установяване на конкретния принос на пострадалия, водещ до намаляване на дължимото се обезщетение.

чл. 51, ал. 2 ЗЗД 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 142

гр. София, 07.08.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на тринадесети юни, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№3266 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. С. П. срещу решение №527 от 16.03.2015 г. по в.гр.д.№3230/2014 г. на САС, допълнено с определение №1657 от 15.06.2015 г. в частта за разноските, поправено с решение №1851 от 20.09.2016 г. за поправка на допусната очевидна фактическа грешка. С обжалваното решение е потвърдено решение от 15.04.2014 г. по гр.д.№10743/2013 г. на СГС в частта, с която е отхвърлен предявеният от С. С. П. срещу ЗК [фирма] иск по чл.226, ал.1 от КЗ отм. за разликата между 40 000 лв. и 120 000 лв., ведно със законната лихва от 29.04.2010 г. до окончателното изплащане, обезщетение за неимуществени вреди, следствие от ПТП от 29.04.2010 г., в резултат на което е загинала С.П. – съпруга на ищеца.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно, поради нарушение на процесуалния и материалния закон и поради необоснованост, както поради неправилно въ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи