currdb:
Решение №144/07.08.2017 по дело №494/2017 на ВКС, НК, I н.о.

№ 144

гр. София, 07 август 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на седми юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Капка Костова

ЧЛЕНОВЕ: Блага Иванова

Христина Михова

при участието на секретаря Мира Недева и

на прокурора Димитър Генчев,

изслуша докладваното от съдия Капка Костова

касационно дело № 494 / 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава тридесет и трета от НПК и е образувано по искане на осъдения П. Т. П., чрез защитника му адвокат Р. И. от АК – [населено място], за възобновяване на нохд № 6 / 2017 година по описа на Окръжен съд – гр. Велико Търново и изменяване на постановената по него присъда № 15 от 27 януари 2017 година, като се намали наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода и се отложи неговото изтърпяване при условията на чл. 66 от НК, за срок от три години.

В искането са релевирани отменителните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК. Твърди се допуснато нарушение на закона, като не е приложен закон, който е трябвало да бъде приложен, защото по отношение на установените по делото факти е приложима нормата на чл. 3...