Р Е Ш Е Н И Е№ 118

София, 18.09.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА АННА БАЕВА

при секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 961 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място], представлявано от адв. И. Л. срещу решение № 337 от 22.12.2015г. по в.т.д. № 429/2015г. на Варненски апелативен съд, Търговско отделение, с което е потвърдено решение № 296 от 17.04.2015г. по т.д. № 534/2014г. на Варненски окръжен съд и касаторът е осъден да заплати на [фирма] сумата 4 000 лева – разноски за въззивното производство. С потвърденото първоинстанционно решение е отхвърлен предявеният от касатора против [фирма] отрицателен установителен иск за установяване в отношенията между страните, че ищецът не дължи сумата 45 788,16 лева, начислена по фактура №[ЕИК] от 26.02.2014г., издадена въз основа справка за корекция на сметка по КП № 1600317 от 24.01.2014г. за периода от 27.10.2013г. до 24.01.2014г. за потребено, но неотчетено количество ел.енергия за обекта на ищеца в [населено място], [улица], на основание чл.124 ГПК, и касаторът е осъден да заплати на [фирма] разноски за първоинстанционното производство в размер на 7 712 лева.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, неспазване на материалния закон и необоснованост. Поддържа, че процесната корекция е извършена по реда на новите Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обн. ДВ, бр.98 от 12.11.2013г., в сила от 16.11.2013г., които нямат обратно действие и поради това ответникът не е имал право да извършва корекция за периода от 27.10.2013г. до 15.11.2013г. Твърди още, че ответното дружество не е изпълнило задължението си по чл.98а, ал.2 ЗЕ, поради което не е изпълнен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел.енергия. Поддържа още, че нормите на чл.48-51 от ПИКЕЕ са отменени с решение на ВАС, като приети без право на делегация. Твърди, че процесното допълнително устройство представлява „външен за системата елемент” по смисъла на чл.47, ал.5 ПИКЕЕ и че ответникът е следвало да демонтира електромера и да го изпрати в Българския институт по метрология за извършване на метрологична експертиза. Излага и довод за постановяване на въззивното решение въз основа на недопустими доказателства, както и въз основа на допълнително заключение на СТЕ, което е необосновано. Счита, че не е доказано виновното му поведение като потребител. Поради това моли обжалваното решение да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният иск бъде уважен изцяло.

Ответникът [фирма], [населено място], оспорва касационната жалба. Твърди, че въззивният съд се е произнесъл по всички доводи и възражения, които са наведени от ищеца своевременно, като не дължи произнасяне по такива, които са въведени едва с въззивната жалба. Излага съображения, че извършената от него корекция е изцяло законосъобразна, тъй като проверката е извършена съобразно правилата на действащите ПИКЕЕ и дължимата сума е изчислена съобразно корекционната процедура , одобрена от ДКЕВР. Счита за правилен извода на въззивния съд, че възможност за едностранна корекция на количеството електрическа енергия, доставено на потребителя за минал период, е уредена не само от ОУ, но се съдържа и в самия ЗЕ в действащата му редакция, като фактическият състав, от който възниква това право, не включва като елемент наличие на определено виновно поведение от страна на абоната, в резултат на което да е налице неточно измерване на потребеното количество електрическа енергия. Поради това моли касационната жалба да бъде оставена без уважение.

С определение № 79 от 07.02.2017г., постановено по настоящото дело, е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.2 ГПК касационно обжалване на въззивното решение по следния материалноправен въпрос: Следва ли крайният снабдител на електрическа енергия да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисление на сметката му след влизане в сила на измененията и допълненията на чл.83, ал.1, т.6 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗЕ /обн.ДВ, бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г./ и след влизане в сила на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ /обн. ДВ, бр.98/2013г., в сила от 16.11.2013г./?

Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото с оглед заявените касационни основания и съобразно правомощията си по чл.290, ал.2 ГПК, приема следното:

Въззивният съд, за да потвърди първоинстанционното решение, е обсъдил събраните по делото доказателства и разпоредбите на чл.83, ал.1, т.6 и чл.83, ал.2, изр.2 ЗЕ /в редакцията след ДВ, бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г./ и приетите от ДКЕВР нови Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обн. в ДВ, бр.98/12.11.2013г., приложими в случая, доколкото процесните правоотношения са се осъществили при съществуваща вече нормативна уредба. Приел е за безспорно, че в конкретния случай корекцията е извършена от ответника при действието на последните изменения на ЗЕ, влезли в сила на 17.07.2012г., както и съобразно ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013г., в които е предвидена възможността за извършване на корекции на сметките на абонатите за потребена ел.енергия за минал период при констатирани отклонения в точността на измерването на количеството доставяна от дружеството и потребена от абонатите ел.енергия. Въззивният съд е приел, че анализът на събраните по делото доказателства обуславя извода на съда, че към датата на проверката 24.01.2014г. е било налице неправомерно въздействие върху СТЕ, вследствие на което то неточно е отчитало електроенергията, доставяна и потребявана в обекта на ищеца. Поради това е счел, че са налице предпоставките по ЗЕ, който в редакцията си към датата на проверката предоставя в полза на ответника правото да коригира сметката на ищеца за минал период от време. Приел е, че след като абонатът е потребил електроенергия в количество, различно от отчетеното, той дължи заплащането й, като размерът на задължението в този случай се установява служебно, при установените в съответствие с одобрените от ДКЕВР правила за измерване и в зависимост от момента, от който датира неточното отчитане от СТИ на база реално доставеното използвано през този период количество ел.енергия. Въззивният съд е счел за установено въз основа на събраните доказателства, че ответникът е коригирал сметката на абоната в съответствие с изискванията в одобрената от ДКЕВР методика: При констатирана неизмерена ел.енергия поради неправомерно вмешателство в СТЕ, сметката е коригирана при математическа точност на изчисленията.

Въззивният съд е изложил съображения за спазване на изискванията на чл.47, ал.3 ПИКЕЕ – при извършената проверка са присъствали двама свидетели, подписали се в протокола, които не са служители на ответника, и поради това е приел, че представеният протокол за проверка представлява годно основание за преизчисление на количеството електрическа енергия от операторите на съответните мрежи. Приел е за установено и присъствието на представител на полицията – М. П., в съответствие с разпоредбата на чл.48, ал.2 ПИКЕЕ.

Въззивният съд е приел, че доколкото в случая неправомерното въздействие се изразява в допълнително монтирано устройство, вследствие на което не цялата потребявана от абоната ел.енергия е била отчитана от СТЕ, то не е било необходимо демонтиране на СТЕ и изпращането му за техническо измерване съобразно разпоредбата на чл.47, ал.5 ПИКЕЕ, като се е позовал на чл.48, ал.2, изр.първо и чл.47, ал.6, изр. последно ПИКЕЕ.

Приел е още, че извършената корекция е сведена до знание на абоната по предвидения за това в чл.24 и сл. от договора ред, към приложението на който препраща влязлото в сила на 17.07.2012г. изменение на ЗЕ /чл.98а и чл.104а/. Изложил е и съображения, че за периода, в който е извършена корекцията, по смисъла на §1, т.41б, б. „а” от ДР на ЗЕ въззиваемият ищец е бил ползвател на мрежата и процесното вземане е дължимо от него като страна по договора за потребление, като за осигуряване на действието на принципа за недопускане на неоснователното обогатяване на едната страна за сметка на другата са предвидени механизми, които максимално да ограничат нарушаването му чрез установяване на реалната доставка на енергия, вкл. и със заместващи данни за размера й.

Въззивният съд е посочил още, че по аргумент от чл.98а ЗЕ в случаите на доказано неправомерно въздействие върху измервателните уреди на абоната, а то е такова винаги, когато не е извършено по предписанията на енерго-преносното предприятие, вината на ползвателя се презюмира като основание за предвидената в полза на крайния снабдител възможност за коригиране на сметката, като доказването на противното е в тежест на абоната.

Настоящият състав на Второ отделение на Търговска колегия на ВКС, след преценка на становищата по поставения материалноправен въпрос, застъпени в посочените в изложенията съдебни решения, и на основание чл.291 ГПК приема следното:

В представените от касатора решение от 29.10.2015г. по гр.д. № 4224/2015г. на СГС, ГО, II – Б състав, решение № 674 от 22.01.2016г. по гр.д. № 4669/2015г. на СГС, ГО, IV – Д състав, решение № 458 от 14.05.2015г. по гр.д. № 397/2015г. на Окръжен съд – Бургас е прието, че и при новата уредба, въведена с чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ /обн.ДВ, бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г./ и ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр.98/2013г., в сила от 16.11.2013г./ не съществува законово основание за доставчика да коригира едностранно сметката на потребителя при констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставяната електрическа енергия, без да е доказан периодът на същото и без да е установено по безспорен начин, че неточното отчитане от електромера се дължи на вина на потребителя. В обжалваното въззивно решение е възприет различен извод - че по аргумент от чл.98а ЗЕ в случаите на доказано неправомерно въздействие върху измервателните уреди на абоната, а то е такова винаги, когато не е извършено по предписанията на енерго-преносното предприятие, вината на ползвателя се презюмира като основание за предвидената в полза на крайния снабдител възможност за коригиране на сметката, като доказването на противното е в тежест на абоната.

По поставения правен въпрос:

При отговора на поставения въпрос настоящият състав изхожда от създадената по реда на чл.290 ГПК съдебна практика по приложението на действащата редакция на чл.83, ал.1, т.6 и чл.98а, ал.2, т.5 ЗЕ /обн.ДВ, бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г./ и ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр.98/2013г., в сила от 16.11.2013г./. В решение № 111 от 17.07.2015г. по т.д. № 1650/2014г. на ВКС, ТК, I т.о. е прието, че с изменението в Закона за енергетиката с ДВ чл.54/12г. съществува законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия, ако е изпълнил задължението си по чл.98а, ал.2, т.6 и по чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ за предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и на правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електрическа енергия. В постановените по реда на чл.290 ГПК решение № 115 от 20.05.2015г. по т.д. № 4907/2014г. на ВКС, ГК, IV г.о., решение № 166 от 11.05.2016г. по т.д. № 1797/2014г. на ВКС, ТК, II т.о. и др. е прието, че предвидените в чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ Правила за измерване на количеството електрическа енергия са приети от ДКЕВР с Протокол № 147 от 14.10.2013г. /ДВ, бр.98/12.11.2013г./. В раздел IX, чл.47-чл.51 от новите ПИКЕЕ са уредени случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от операторите на съответните мрежи, регламентирани са т.нар. корекции на сметки на потребителите в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Прието е, че за периода до приемането на предвидените в чл.98а, ал.2, т.6 и чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ правила за установяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, за извършването на корекция на сметките и уведомяването на клиентите се прилагат действащите подзаконови нормативни актове и създадената за тяхното прилагане постоянна практика на ВКС, като за този период не съществува законово основание за доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметките на потребителите само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставяната електроенергия, без да е доказан периодът на същото и без да е доказано неправомерно виновно поведение от страна на потребителя.

Настоящият състав споделя тази практика и приема, че по силата на чл.83, ал.1, т.6 и чл. 98а, ал.2, т.5 ЗЕ /обн.ДВ, бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г./ за периода след влизане в сила на новите ПИКЕЕ е предвидено законово основание за доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметките на потребителите, само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставяната електроенергия. Уредената в ПИКЕЕ корекционна процедура се отнася за случаите, при които липсва средство за търговско измерване; при които при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване не измерва или измерва с грешка извън допустимата /чл.48, ал.1/; при които при проверка на измервателната система се установи промяна на схемата за свързване /чл.48, ал.2/; при които е установена повреда или неточна работа на тарифния превключвател /чл.49/. Следователно с изменението на ЗЕ /обн.ДВ, бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г./ и приетите въз основа на законовата делегация ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр.98/2013г., в сила от 16.11.2013г./ е предвидена възможност за доставчика на електрическа енергия да коригира едностранно сметките на потребителите във всички случаи на неизмерена или неточно измерена доставена електроенергия, като с оглед конкретната причина за неизмерването или неточното измерване е предвиден начин на извършване на корекцията. Тази процедура въвежда обективни правила за измерване на доставената, но неизмерена или неточно измерена електрическа енергия, като освобождава доставчика от задължението да докаже периода на неточното измерване и реално потребеното количество електроенергия, а в тежест на потребителя е при оспорване на установените по този ред данни да ангажира доказателства за установяване на потребеното количество електроенергия с оглед намиращите се в обекта електроуреди и режима на използването им. Във всички случаи на неизмерена или неточно измерена доставена електроенергия обаче правото на доставчика на електрическа енергия да извърши едностранно корекция не е предпоставено от доказването на виновно поведение на потребителя, довело до неизмерването или неточното измерване на доставената електроенергия, тъй като корекционната процедура цели въстановяване на настъпилото без основание имуществено разместване, а не да ангажира отговорността на потребителя за негово виновно поведение. При наличие на предвидено законово основание за такава едностранна корекция, за неизмерената или неточно измерена доставена електроенергия за периода след влизане в сила на ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр.98/2013г., в сила от 16.11.2013г./ не намира приложение създадената при старата редакция на ЗЕ и отменените ПИКЕЕ съдебна практика по чл.290 ГПК, която е обоснована с липсата за предшестващия период на нормативна уредба, даваща възможност на доставчика на електрическа енергия за извършване на корекции на сметката потребителя за ползвана електроенергия за минал период.

По изложените съображения по поставения правен въпрос настоящият състав намира, че крайният снабдител на електрическа енергия не дължи да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисление на сметката му след влизане в сила на измененията и допълненията на чл.83, ал.1, т.6 и чл.98а, ал.2, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗЕ /обн.ДВ, бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г./ и след влизане в сила на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ /обн. ДВ, бр.98/2013г., в сила от 16.11.2013г./

По основателността на касационната жалба.

От съвкупната преценка на събраните по делото доказателства се установява, че към датата на проверката 24.01.2014г. е било налице неправомерно въздействие върху СТЕ, вследствие на което то неточно е отчитало електроенергията, доставяна и потребявана в обекта на ищеца. При проверката е установено, че вратата на ел.таблото, в което са монтирани ТТ, е без пломба, а при оглед на вторичната комутация е установено неправомерно монтирано допълнително устройство с монтиран към него фотоелемент, шунтиращо ТТ на трите системи. Установено е, че присъединяването на устройството към първичните вериги на ТТ е осъществено зад главния АП в кабелен канал и същото устройство е прикрито зад шината, на която е монтиран главният прекъсвач, като при задействане на допълнително поставения елемент, електромерът започва да измерва консумираната ел.енергия с грешка. Съгласно заключението СТЕ не е възможно чрез процесното СТИ по начина, по който е установено, че е свързан с електроразпределителната мрежа, да бъде измерена цялата консумирана електроенергия от потребителя в периода от 27.10.2013г. до 24.01.2014г.. Според заключението техническите параметри на присъединителните съоръжения и техния допустим продължителен ток на захранващите проводници показват, че изчислената електроенергия за доплащане от 246750 kWh плюс отчетената от 123500 kWh за период от 90 дни в процесния обект е в рамките на допустимата, а извършените математически изчисления по корекционната процедура са съгласно съответната методика, посочена в чл.48, ал.1, т.2, б. „Б“ от ПИКЕЕ. Неточното измерване на доставената електрическа енергия е установено по предвидения в чл.47 ПИКЕЕ ред в редакцията му, действаща към този момент. Отмяната на чл.47 ПИКЕЕ с Решение № 1500 от 2017 г. на ВАС на РБ /обн. ДВ, бр. 15 от 2017 г./ няма обратно действие, поради което е без значение за настоящия спор.

Установено е още, че в чл.24 от ОУ доставчикът е предвидил реда за уведомяване на потребителя на ел.енергия за извършената корекция.

Поради това и с оглед отговора на правния въпрос настоящият състав намира за правилен извода на въззивния съд, че са налице предпоставките по ЗЕ, който в редакцията си към датата на проверката предоставя на ответника правото да коригира сметката на ищеца за минал период от време. Неточното отчитане е констатирано и едностранната корекция е извършена при действие на посочената нормативна уредба, предоставяща такова право на доставчика. Поради това е без значение обстоятелството, че част от периода, за който е извършена корекцията, предшества влизането в сила на новите ПИКЕЕ, доколкото периодът на корекцията е определен съобразно изискването на чл.48, ал.1 от същите.

По изложените съображения настоящият състав намира за правилен извода на въззивния съд за неоснователност на предявения иск, поради което обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

При този изход на делото на ответника следва да бъдат присъдени направените за касационната инстанция разноски за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 4560 лева.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, на основание чл.293, ал.1 във връзка с ал.2 ГПК

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 337 от 22.12.2015г. по в.т.д. № 429/2015г. на Варненски апелативен съд, Търговско отделение.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица] да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място], Варна Т. – Г, [улица] сумата 4560 лева /четири хиляди петстотин и шестдесет лева/ - разноски за адвокатско възнаграждение за касационната инстанция на основание чл.78, ал.3 ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи