Р Е Ш Е Н И Е

№ 251

гр.София, 18.10.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България,

четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на

четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

Димитър Димитров

при секретаря Райна Пенкова и прокурора

като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 938/ 2017 г.

за да постанови решението, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

С определение № 659/ 14.06.2017 г., постановено по настоящето дело, по жалба на В. Д. М. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на Плевенски окръжен съд № 510 от 15.11.2016 г. по гр.д.№ 645/ 2016 г. в частта му, в която са отхвърлени предявените от жалбоподателката против [община] искове, квалифицирани по чл.344 ал.1 т.1 и т.2 КТ - за признаване за незаконно и за отмяна на уволнението, извършено със заповед № 55/ 07.03.2016 г. на кмета на [община] и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „директор на Детска ясла № 1” при [община].

Касационното обжалване е допуснато при условията на чл.280 ал.1 т.3 ГПК по материалноправния въпрос изисква ли се за заемане на длъжността директор на детска ясла освен образование със специалност „медицинска сестра” и членство в съответната съсловна организация на медицинските сестри съгласно чл.4 ЗСОМСААМС и вписване в съответния регистър на Регионалната колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

ЗСОМСААМС урежда задължително членство в БАПЗГ на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, които упражняват професията си (чл.3 ал.1). От разпоредбата на чл.5 ал.2 от Закона следва, че под „упражняване на професия медицинска сестра” законодателят разбира осъществяването на диагностика на нуждите и полагане на здравни грижи чрез извършване на дейности, предвидени в Наредбата по чл.7 ЗСОМСААМС. В раздел ІІ на издадената в изпълнение на законовата делегация Наредба № 1 от 08.02.2011 г. са посочени дейностите, които медицинските сестри могат да извършват самостоятелно или по назначение от лекар. Те са свързани със събиране и предоставяне на здравна информация от пациенти, промоция и профилактика на здравето, полагане на здравни грижи, извършване на манипулации и др. От друга страна изискванията за заемане на длъжността „директор на медицински ясли” са уредени в Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Задълженията на директора са уредени в разпоредбата на чл.8 ал.4 от Наредбата и се свеждат до ръководство и контрол върху цялостната дейност на яслата, представляването й, осъществяването на нормотворческа и дисциплинарна власт. Съпоставката между уредбата на професионалните задължения на медицинските сестри, от една страна, и тези на директора на детска ясла, от друга, установява наличие на съществени различия. Допирни точки между тях няма – докато медицинските сестри осъществяват изпълнителски функции по промотиране, профилактика и опазване на здравето на пациенти, директорът на детска ясла има ръководни и контролни функции, без в тях да са включени изпълнителски дейности. Изискването към директора по чл.8 ал.2 от Наредба № 26 да притежава висше образование по специалност „медицина” или „медицинска сестра” или „акушерка” е въведено с оглед спецификата на грижите, които се полагат за деца, макар и здрави, но то не е нормативно съчетано с изискване за членство в БАПЗГ. Видно от разпоредбите на чл.39 и чл.40 ЗСОМСААМС, задължителното членуване в БАЗПГ има своето логическо основание в това, че гилдията най-добре може да прецени доколко медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти прилагат правилата за добра медицинска практика, спазват Кодекса за професионална етика и повишават квалификацията си чрез продължаващо медицинско обучение. Затова тези лица носят отговорност за неизпълнение на възложените им задължения, която се реализира чрез съответните комисии към регионалните колегии на БАПЗГ. Основанията за задължително членство не могат да бъдат отнесени към професионалните задължения на директорите на детски ясли, които не полагат непосредствено здравни грижи.

С оглед изложеното на поставения въпрос следва да бъде отговорено, че за заемане на длъжността директор на детска ясла се изисква висше образование със специалност „медицина” или „медицинска сестра” или „акушерка”, но не се изисква и членство в съсловната организация по чл.4 ЗСОМСААМС и вписване в съответния регистър на Регионалната колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

Предвид този отговор на въпроса, по който касационното обжалване е допуснато, в обжалваната част въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон. За да счете уволнението на ищцата (касатор в настоящето производство) за законно извършено, въззивният съд приел, че длъжностните функции на директор на детска ясла включват дейности, които могат да бъдат извършвани само от лице, което е вписано в регистъра по чл.4 ЗСОМСААМС. Правилно е обратното, ето защо по отношение на обжалваното решение е налице основанието по чл.281 т.3 пр.1 ГПК. След отмяната му спорът следва да бъде разгледан по същество от настоящата инстанция, тъй като не се налага извършване на допълнителни съдопроизводствени действия по смисъла на чл.293 ал.3 ГПК.

Установено е, че ищцата е заемала длъжността директор на детска ясла № 1 в [община] въз основа на допълнително споразумение от 01.02.2010 г. В длъжностните й функции са включени задължения за организиране на здравно-възпитателната работа, извършване на анализ на здравословно състояние и имунизациите на децата в яслата, осигуряване на аптечен шкаф с лекарствени средства. С писмо от 26.02.2016 г. кметът на [община] изискал от Регионална колегия – Плевен на БАПЗГ сведение дали ищцата е член на БАЗПГ и получил отговор, че лицето В. М. е със статус отписан от националния професионален регистър поради незаплащане на членския внос за срок повече от 6 месеца. На 07.03.2016 г. работодателят издал и връчил на ищцата заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.330 ал.2 т.3 КТ и във връзка с изискванията на чл.4 ЗСОМСААМС.

Така извършеното уволнение е незаконно. Разпоредбата на чл.330 ал.2 т.3 КТ задължава работодателя да прекрати трудовия договор с работник или служител, който е заличен от регистъра на БАПЗГ по ЗСОМСААМС. Допълнението в разпоредбата, извършено със ЗСОМСААМС ДВ бр.46/ 2005 г., сочи несъмнено, че законодателят има предвид прекратяване на трудовия договор с такъв служител, който е длъжен да членува в асоциацията – ако членството не е задължително, прекратяването на трудовото правоотношение при заличаването му е лишено от смисъл. Това уволнително основание е неприложимо по отношение на директорите на детски ясли, защото (както бе прието в отговор на въпроса, по който обжалването е допуснато), те не са нормативно задължени да членуват в БАПЗГ. С оглед принципа на законоустановеност на уволнителните основания и извършването на процесното уволнение на основание, което не е предвидено, то се явява незаконно.

Основателен е и доводът, че ищцата не е заличена от регистъра на БАПЗГ по ЗСОМСААМС. По смисъла на този закон, заличаването е административно наказание което се налага за неспазване на правилата за добра медицинска практика или неспазване на правилата на ЗСОМСААМС или Кодекса за професионална етика (чл.41 вр. чл.40 ЗСОМСААМС). То се налага с наказателно постановление и работодателят може да уволни наказаното лице на основание чл.330 ал.2 т.3 КТ само след издаването и влизането в сила на това постановление. Законът не предвижда „отписване” на медицинска сестра от регистъра на БАПЗГ поради неплащане на членски внос, нито въвежда такова уволнително основание. Законоустановеното уволнително основание е „заличаване” от регистъра и то може да бъде извършено само при условията и реда, предвидени в ЗСОМСААМС. Очевидно е, че законодателят не е искал да остави съществуването на една трудовоправна връзка, създадена за осъществяване на здравни грижи, когато с влязъл в сила акт е установена некомпетентността или недобросъвестността на изпълнителя на тези грижи. Такава презумпция по отношение на неплатилите членския внос не съществува. Вътрешните правила на една организация, макар създадена със закон, не могат да създадат основание за уволнение, състоящо се в отписване поради неплащане на членски внос. Тези правила имат значение само в отношенията организация – нейни членове, но от тях не могат да черпят основания трети лица, включително работодателите на членовете на организацията.

С оглед изложеното, искът за отмяна на процесното уволнение е основателен и следва да бъде уважен. Съответно основателни е и следва да бъде уважен акцесорният иск за възстановяването на ищцата на заеманата преди уволнението длъжност и претенцията за заплащане на разноските по делото, като на ответника бъдат възложени и дължимите по исковете държавни такси (чл.78 ал.6 ГПК).

По изложените съображения съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивно решение на Плевенски окръжен съд № 510 от 15.11.2016 г. по гр.д.№ 645/ 2016 г. в частта му, в която са отхвърлени предявените от В. Д. М. против [община] искове, квалифицирани по чл.344 ал.1 т.1 и т.2 КТ - за признаване за незаконно и за отмяна на уволнението, извършено със заповед № 55/ 07.03.2016 г. на кмета на [община] и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „директор на Детска ясла № 1” при [община], както и в частта за разноските, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА за незаконно и отменя, уволнението на В. Д. М., извършено със заповед № 55/ 07.03.2016 г. на кмета на [община] и ВЪЗСТАНОВЯВА В. Д. М. на заеманата преди уволнението длъжност „директор на Детска ясла № 1” при [община].

ОСЪЖДА [община], [населено място], [улица], Е.[ЕИК], да заплати на В. Д. М., Е. [ЕГН], [населено място], [улица], 1 000 лв (хиляда лева) разноски за производството в трите инстанции.

ОСЪЖДА [община], [населено място], [улица], Е.[ЕИК], да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Върховен касационен съд дължимите държавни такси за водене на производството в размер 240 лв (двеста и четиридесет лева).

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи