currdb:
Решение №169/30.10.2017 по дело №4377/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
Допустим ли е искът по чл.76 ЗС при влязло в сила решение по чл.108 ЗС, с което на основание чл.108 ЗС лицето, предявило владелческия иск, е осъдено да предаде имота на ответника по него, а искът по чл.76 ЗС се основава на факти, настъпили до приключване на съдебното дирене в производството по влязлото в сила решение по чл.108 ЗС?

чл. 108 ЗС чл. 76 ЗС 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 169

гр. София, 30.10.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на деветнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Любка Богданова

Членове: Гълъбина Генчева

Емилия Донкова

При секретаря Емилия Петрова, като изслуша докладваното от съдията Любка Богданова гр.д. № 4377/2016 г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

С определение № 160 от 17.03.2017г., постановено по настоящото гр. дело № 4377/2016г. на Върховния касационен съд, първо г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Смолянския окръжен съд от 30.05.2016г. по в.гр.д. № 98/2016г., с което е потвърдено решението на Смолянския районен съд, № 430/12.12.2015г. по гр.д. № 825/2014г. с което са отхвърлени исковете на Р. А. Ч. и Г. П. Ч. за осъждане на Р. М. П. да им предаде владението върху урегулиран поземлен имот, находящ се в [населено място], ведно с построената в него паянтова жилищна сграда, на основание чл.76 ЗС.

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по процесуалноправен въпрос, обусловил допустимостта на въззивното решение: допустим ли е...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.