currdb:
Решение №159/13.11.2017 по дело №2205/2016 на ВКС, ТК, II т.о.
За задължението на въззивния съд да следи за допустимостта на обжалваното решение и нередовността на исковата молба и за действията, които следва да предприеме въззивният съд, когато констатира, че исковата молба е нередовна поради противоречие между обстоятелствена част и петитум, извън случаите, в които в исковата молба се излагат твърдения, сочещи на правен интерес да се търси защита срещу определено лице, а искът е насочен срещу друго лице.


Р Е Ш Е Н И Е

№ 159

гр. София,13.11.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№2205 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. С. П. срещу решение №224 от 05.07.2016 г. по в.т.д.№306/2016 г. на АС Пловдив. С обжалваното решение е обезсилено решение №26 от 15.03.2016 г. по т.д.№121/2015 г. на ОС Хасково, с което по предявен от М. С. П. срещу [фирма] иск по чл.71 от ТЗ, са отменени решения, обективирани в протокол от 12.10.2015 г. на [фирма], едноличния собственик на капитала на [фирма] и е прекратено производството по предявения иск.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно, поради нарушение на процесуалния закон, изразяващо се в неизпълнение от въззивния съд на задължението му да даде указания за отстраняване на констатирана нередовност на исковата молба, за да обезпечи постановяване на допустим съдебен акт по съществото на спора.

Ответникът по касация - [фирма] заявява станови...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.