choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №183/16.11.2017 по дело №2624/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№. 183

гр. София,16.11.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на двадесет и четвърти октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№2624 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [община] срещу решение №257 от 28.07.2016 г. по в.т.д.№730/2015 г. на АС Пловдив. С решението в обжалваната му част, след частична отмяна на решение №96 от 16.07.2015 г. по т.д.№119/2013 г. на ОС Пазарджик, [община] е осъдена да заплати на [фирма] сумата 833 850.40 лв., ведно със законната лихва от 17.07.2013 г. до окончателното изплащане, след извършено съдебно прихващане между вземането на ищеца в размер на 1 511 610.40 лв., представляваща неплатено възнаграждение за извършени СМР по договор № 432/28.09.2007 г. и неустойка за забавено изпълнение по чл. 7.2 от същия договор в размер на 677 760 лв. до размера на по-малкото от двете вземания, както и да заплати разноски в размер на сумата 452.88 лв.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно, поради нарушение на процесуалния и материалния закон, като се поддържа, ч...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи