РЕШЕНИЕ

№ 422

София, 06.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти декември две хиляди и седемнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ЗОЯ АТАНАСОВА

при секретаря

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията СТОИЛ СОТИРОВ

гр.дело №5147/2016 година.

Производството е по чл.250 ГПК.

Образувано е по молба, вх.№12154/09.11.2017 г., подадена от А. Г. Г. от [населено място], област Б., за допълване на решение №186/25.10.2017 г. по настоящото дело. С молбата се иска допълване на посоченото решение и се присъдят направените разноски.

Ответницата в настоящото производство Б. А. К., посредством процесуалния си представител – адв. Д. Х., е депозирала отговор по смисъла на чл.250, ал.2, изречение първо ГПК.

Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., като разгледа молбата и взе предвид отговора на ответницата по нея, намира за установено следното:

Молбата за допълване на касационното решение е подадена на 07.11.2017 г., по пощата, поради което срокът по чл.250, ал.1 ГПК е спазен, и тя процесуално допустима.

Разгледана по същество тя е и основателна по следните съображения:

С постановеното по настоящото дело решение въззивният съдебен акт е обезсилен и производството по делото е прекратено, поради процесуална недопустимост на предявения иск. На основание чл.78, ал.4 ГПК ответникът има право на разноски. В процесния случай настоящият състав на ВКС, IV г.о. намира, че с оглед изхода от спора и констатираната от съда недопустимост на предявения иск не е налице твърдяната от ответницата по молбата прекомерност на направените разноски. Същите следва да се присъдят в направения от ответника по касационната жалба – ответник и по иска, размер от 1000 лева.

Водим от горните съображения и на основание чл.250, ал.3 ГПК, Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.,

Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решение №186/25.10.2017 г. по гр.д.№5147/2016 г. по описа на Върховния касационен съд, ІV г.о., като ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Б. АТАНАСОВА К., ЕГН – [ЕГН], от [населено място], област Б., [улица], да заплати на А. Г. Г., ЕГН – [ЕГН], от [населено място], област Б., [улица], деловодни разноски за касационното производство в размер на 1000/хиляда/ лева.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: